انتقال بيليا به ميالن نهايي شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ال رپوبليــكا مدعي شــد كه لوكاس بيليا، هافبك جديد ميالن، مشكلي براي بازي در اين تيم نــدارد. بيليا و بونوچي تابستان امسال به جمع روسونري اضافه شــدند ولي بانك BMP كــه قرار بود مبلغ انتقــال را پرداخت كند، از اين كار امتناع كرده و فعال انتقال اين دو بازيكن نامشخص اســت. ميالن تا 11 آگوست فرصــت دارد اين انتقــال را نهايي كند ولي حال ال رپوبليكا مدعي شد كه بانك خارجي كه هنوز نامش مشــخص نشده، اطمينــان داده كه مبلغ انتقــال بيليا را پرداخت خواهد كرد.

ميالن در تالش اســت كــه نام اين دو بازيكــن را براي دو ديــدار ليگ اروپا ثبت كند و به نظر مشكل بيليا براي ثبت حل شده ولي هنوز پرداخت رقم بونوچي حل نشده ولي آنها اميدوارند با راه حلي مشابه، مشكل او نيز حل شود.

بدترين شكست هوملس

مــت هوملس، مدافــع بايرن مونيخ مدعي شد كه شكســت 3 برصفر مقابل ليورپول در تور پيش فصل بايرن، بدترين شكســت او از زمان حضــورش در بايرن بوده است.

شــاگردان يورگن كلــوپ در جام آئــودي كاپ مقابل بايــرن مونيخ صف آرايــي كردند و با گلهاي ســاديو مانه، محمد صالح و دنيل اســتوريج موفق به كســب پيروزي شــدند. هواداران بايرن حاضــر در ورزشــگاه، پس از تماشــاي اين نمايش ضعيف بايرن، با ســوتهاي اعتراضي از تيمشان انتقاد كردند و حاال هوملس مدعي شــده كه اين شكســت، بدترين شكستي بوده كه در بايرن تجربه كرده است.

او گفــت: «ما كار را بــراي ليورپول خيلي آســان كرديم و اين بدترين بازي بــود كه مــن در بايرن تجربــه كردم. با توجه به بازيكناني كــه در زمين بودند، اين بار سوتهاي اعتراضي خيلي بد بود. بگذاريد اينطور بگويم: شــايد 20 ساعت طول كشــيد و بازيكنان هنوز از بازي و اتفاقاتش ناراحت بودند. بايد شكســت را قبول كرد. گاهي اين ســوتها خيلي به نفع تيم است ولي تنها در صورتي كه دو يا سه بازي باشــد، وگرنه يك ماه بسيار سخت را پشت سر ميگذاريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.