يوونتوس به دنبال هافبك جوان پاريس

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

يــووه قصــد دارد مذاكرات خود براي جــذب آدريان رابيــو، هافبك جوان پاري سن ژرمن را آغاز كند. ي

وونتوس ميخواهد خط ميانياش را تقويت كند و گفته ميشد كه بليز ماتوييــدي در صدر فهرســت خريد آنها قرار گرفته اســت. با وجود اين، مذاكــرات با پاري ســن ژرمن براي جذب هافبك فرانســوي خوب پيش نرفــت و حاال يووه قصــد دارد براي جذب هافبك جوان تر پاريس تالش كند.

روابط پاري سن ژرمن و يوونتوس بر ســر موضوع ماتوييدي و همينطور كينگزلــي كومــان در ســال 2014 خيلي خوب نيست و بيانكونري براي به خدمت گرفتن هافبك 22 ســاله فرانسه راه دشواري پيش رو دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.