تاييد جدايي لوكاس از آرسنال

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آرســن ونگر ســرمربي آرسنال تاييد كرد كه اين باشــگاه به لوكاس پرز اجازه جدايي از اين باشگاه را داده است.

اين مهاجم باشــگاه اسپانيايي، ســال گذشــته با مبلغ 17 ميليون پوند از دپورتيوو الكرونيا به آرســنال پيوســت و در نيمفصل اول عملكرد خوبي داشــت امــا حاال در آســتانه جدايي از توپچيها قرار دارد.

اوضاع در ســال 2017 براي پرز تغييــر كرد به گونــهاي كه او در اين سال حتي يك بازي هم براي آرسنال به ميدان نرفت.

پس از خريد 52 ميليون پوندي الكازت و همچنيــن حضــور اوليويه ژيــرو و دنــي ولبك در خــط حمله آرســنال، اوضاع براي اين مهاجم 28 ساله بدتر هم شده است.

آرسن ونگر در خصوص وضعيت آينده پرز گفت: «دوست ندارم لوكاس را از دســت بدهم اما مــا مهاجمان زيادي در خــط حمله داريم و رقابت در اين پست بسيار شديد است و فكر مي كنــم خود او عالقــهاي به ادامه رقابت نداشته باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.