ششرئاليدرجمعبهترينهايليگقهرمانان

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رئال مادريد بــا 6 بازيكن در جمع 12 نامزد بهترينهــاي فصل قبل ليگ قهرمانــان اروپــا از نگاه يوفــا، جايگاه فوقالعادهاي دارد.

ايــن فهرســت بــراي معرفــي و شــناخت بهتريــن دروازهبــان، بهترين مدافع، بهترين هافبك و بهترين مهاجم رقابتهاي باشگاهي در اروپا در هر فصل منتشر ميشود.

جوايز هنــگام اعالم بهترين بازيكن مرد ســال فوتبال اروپا به بازيكنان اهدا خواهد شد كه در تاريخ 24 آگوست و در شهر موناكو همزمان با قرعهكشي مرحله گروهي خواهد بود.

فهرست نامزدهاي بهترينهاي فصل گذشته ليگ قهرمانان اروپا به شرح زير است:

دروازهبانهــا: مانوئــل نويــر (بايــرن مونيخ)، جيــان لوييجي بوفون (يوونتــوس)، يــان اوبــالك (اتلتيكــو مادريد)

مدافعان: ســرخيو رامــوس (رئال مادريــد)، لئوناردو بونوچــي (يوونتوس/ ميالن)، مارسلو (رئال مادريد)

هافبكها: كاسميرو (رئال مادريد)، توني كروس (رئال مادريد)، لوكا مودريچ (رئال مادريد)

مهاجمان: پائولو ديباال (يوونتوس)، ليونل مسي (بارسلونا)، كريستيانو رونالدو (رئال مادريد)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.