وداع احساسي جرارد پيكه با نيمار

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جرارد پيكه هفته گذشته اعالم كرد كه نيمار در بارســا خواهد ماند اما بر خالف تمايل او و ديگر بازيكنان بارسا، نيمار از جمع آبي اناريها جدا شــد. پس از مســي و سوارس نوبت جرارد پيكه بــود تا در صفحه شخصياش با نيمار وداع كند.

پيكــه بــا انتشــار عكس لحظــه خداحافظياش با نيمار در اينستاگرام نوشت: «از وقتي به بارسا آمدي، به تو مثل يك برادر كوچكتر نــگاه ميكردم. ديدگاه ما بــه زندگي و فوتبال شــبيه به هم بود و ارتباط مان پيوســته. براي من همراهي با تو در اين ســالها لطف بسيار بزرگي بود. تمــام لحظاتي كه داخل و خــارج از زمين با هم ســپري كرديم را به ياد خواهم داشت. خوشحالم كه با پيراهن بارســا به همه جامهاي ممكن رسيدي. اين براي هميشه باقي خواهد ماند. بازيكناني مثل تو، بارســا و تاريخش را بزرگتر و باشــكوهتر ميكنند. اميدوارم آينــدهاي درخشــان پيش رو داشــته باشــي. تو شايستگي رسيدن به روياهايت در پاريس را داري. دوستت دارم برادر.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.