شماره 10 پاستوره تقديم به نيمار

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

خاوير پاستوره، ستاره پاري سن ژرمن حاضر شــد پيراهن شماره 10 خود را به نيمار بدهد و از حضور اين بازيكن استقبال ميكند. نيمار بــا 222 ميليون يــورو از بارســلونا جدا شــد و بهعنوان گرانترين خريد تاريخ به پاري ســن ژرمن پيوســت. او كه 25 ســال دارد، در بارسا شماره 11 را به تن ميكرد ولي در تيم ملي كشورش شماره 10 ميپوشد. پاســتوره هم در تيم پاريسي پيراهن شماره 10 را در اختيار ســتاره برزيلي گذاشت. پاســتوره پس از نهايي شــدن انتقــال نيمار گفت: «ميخواهم پيراهن شــماره 10 را بهعنوان خوشــامدگويي به نيمار تقديم كنم. ميخواهم از روز اول حس راحتي داشــته باشد. ميخواهم تمــام حمايــت الزم از او بــه عمل بيايد. البتــه اين پيراهن از جزييــات كوچك محســوب ميشــود ولي حــاال ميخواهم آن را بهعنوان خوشامدگويي به نيمار بدهم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.