ایدههای ساکت چيست؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در‌فدراســيون‌فوتبال‌وظيفه‌تصميم‌گيري‌و‌مقابله‌با‌باشــگا ‌ههايي‌كه‌به‌لحاظ‌قانوني‌متخلف‌محســوب‌م ‌يشــوند،‌به‌دســت‌كســي‌سپرده‌شده‌كه‌ خود‌در‌زمان‌مديريتش‌بر‌باشــگاه‌ســپاهان‌يد‌طواليي‌در‌جدل‌هاي‌لفظي‌و‌جنگ‌رســانه‌اي‌با‌عوامل‌و‌تصميم‌گيران‌فدراســيون‌فوتبال‌داشــته‌است.‌ حــال‌وقتي‌همان‌شــخصيت‌مي‌خواهد‌نقــش‌قانونگذار‌را‌در‌فدراســيون‌فوتبال‌بازي‌كنــد‌و‌به‌دفاع‌از‌حقوق‌فدراســيون‌فوتبال‌بپردازد‌با‌بازنشــر‌ مصاحب ‌ههايــي‌از‌خودش‌مواجه‌م ‌يشــود‌كه‌ســال‌ها‌پيش‌در‌قامت‌مديرعامل‌باشــگاه‌عليه‌فدراســيون‌فوتبــال‌انجام‌مي‌داد.آيا‌از‌چنين‌شــخصي‌ مي‌توان‌حرف‌شــنوي‌داشــت‌و‌از‌منصوريان‌و‌همكارانش‌متوقع‌بود‌مو‌به‌مو‌آنچه‌مورد‌قبول‌و‌مورد‌منظور‌فدراســيون‌فوتبال‌است‌را‌به‌اجرا‌بگذارند؟‌

گــذر زمان بــا محمدرضا ســاكت چه كرده كه اينگونه از ياد برده اســت تمام آن تهديدهايــي را كه در زمــان مديرعاملياش بر باشــگاه ســپاهان عليه فدراسيون فوتبال استفاده میكرد؟

از 8 ســال پيــش تا امروز كه ســاكت بهعنوان مردي در ســايه عمــال تمام امور را در فوتبال ايران در دســت گرفته و نقش اول را در تصميمســازيها دارد، چــه تحوالتي در انديشــههايش ايجاد شــده كــه اينگونه سياســتهای دوران مديريتش بر باشــگاه ســپاهان را از ذهــن حذف كرده اســت و اينچنيــن در مقابــل مقاومتهاي باشــگاه استقالل و شخص عليرضا منصوريان براي در اختيار قرار ندادن بازيكن به تيم اميد، موضع تندي را اتخاذ ميكند؟

مصاحبهاي كــه روز گذشــته به تاريخ هشــتم آذر ماه ســال ۱388 از قول محمد رضا ساكت در فضاي مجازي دست به دست ميشــد حاوي اين واقعيت ملموس است كه ســاكت خود در زمان مديريتش بر باشــگاه ســپاهان همواره ميكوشــيده منافع باشگاه ســپاهان را دنبال كند كه البتــه به عنوان مديرعامــل بايد هم منافع باشــگاهش را در اولويت قرار میداده.

در حالي كه همين اســتقالل در يكي از حســاسترين بازيهايش در ليگ قهرمانان آســيا وقتي نياز تيم جوانان به اميد نورافكن را دريافت، با جدايــي او موافقت كرد تا تيم جوانان ايران بتواند با آرامش ذهني بيشتري مقابل رقباي جهانياش قرار بگيرد.

بيشك اگر باشــگاه استقالل و شخص منصوريان آنچنان كه بزرگنمايی شد مخالف مواضع بينالمللي فوتبال ايران بودند، در آن برهه با جدايي نورافكن موافقت نميكردند و اجازه نميدادند اين بازيكن در ســختترين شــرايط كه پيامدش باخت سنگين 6 بر يك مقابل العين بود، از اســتقالل جدا شود و به اردوي تيم جوانان برود.

حــال هر قــدر هم كه كار اســتقالل و منصوريان در ممانعت با حضور 3 بازيكنشان در تيم اميد مورد تاييد نباشــد كه نيست، به راحتي هم نميتــوان از كنار مصاحبهاي كه 8 سال پيش محمدرضا ســاكت انجام داده به ســادگي گذشــت و صرفا به جهت اينكه منصوريــان و همكارانش تصميمي بر خالف منافع ملي فوتبال ايران گرفتهاند و تيم اميد را تحت فشــار قرار دادهاند، ساكت را مبرا از هر انتقادي دانست.

ســاكت با پيشــينهاي طول و دراز در فوتبال ايران راهي فدراســيون فوتبال شــده اســت و بارها در شــرايطي نظيــر آنچه براي اســتقالل و منصوريان رقم خورده قرار گرفته اســت، بنابرايــن او بايــد در شــيوه كالمي و شــيوههای بازدارندهاش با باشگاهها كه مديران و مربيان را شــامل ميشــود، ســابقه خود را نيــز عميقا مورد توجه قرار دهــد تا اينگونه به سوژهاي براي كاربران فضاي مجازي بدل نشود. البته اين ماجرا از هر نقطهاي آغاز شــده باشد ايرادي به آن وارد نيست و حرف درست را بايد پذيرفت و بايد از اين انتقادها درس گرفت و در راه بهبود مديريت بهتر از آن بهره جست.

*** متن مصاحبه ساكت به اين شرح است: «از ســازمان ليگ ميخواهيم كه رعايت اين چهار تيــم را در برنامهريزي كنند و به فدراســيون فوتبال هم هشــدار ميدهيــم كه از حضور در مســابقاتی كه در تاريخهايي به غير از روزهای مشخص شــده توســط فيفا (فيفادی)برگزار ميشــود، خودداري كند. فدراســيون كتبا به باشــگاهها نامه نوشــته و اعالم كرده است كه تيم ملي تنها در روزهــاي فيفا بازي ميكند. اما، شــنيدهايم كه قرار اســت تيــم ملي در مسابقاتي متفرقه حاضر شود. اين حق طبيعي باشگاههاســت كه با اســتناد بــه تعهد كتبي فدراســيون در تاريخهايي به غيــر از فيفادي بازيكنانشان را در اختيار تيم ملي قرار ندهند و ما قطعا چنين خواهيم كرد.»

حــال همــان محمدرضا ســاكت وقتي بهعنوان يكي از تصميمسازان اصلي فدراسيون فوتبال در كنار مهدي تــاج قرار ميگيرد و با امتناع باشــگاه اســتقالل از تحويل بازيكنان اميدش بــه تيم اميد ايران روبه رو ميشــود، مباحثــي را مطــرح ميكنــد كــه انــگار با باشگاهداری بيگانه است.

*** مهدي تــاج اگــر ميخواهــد در دوران رياســتش بر فوتبال ايران مديريتش زير سوال نرود بهتر است در برخي تصميمها تجديد نظر كند.

محمدرضا ساكت عنصري درفوتبال ايران بوده كه همواره در دوران مديريتش بر باشگاه ســپاهان، با فدراسيون فوتبال، سازمان ليگ و حتي مقامات باالتر به جهــت دفاع از آنچه او حقوق باشگاه متبوعش ميدانسته، چالشهای جدی داشته است.

از اين دســت مصاحبههايي كه اكنون در بيان تغيير رويه ساكت در فضاي مجازي دست به دســت ميشــود قطعا باز هم به وفور يافت خواهد شــد كه انتشــار همين مورد بيترديد دســت و پاي مــرد مورد اعتماد تــاج را براي ادامه راهي كه در پيش گرفته خواهد بســت و قطعا هســت موارد ديگري هم كه از اين قبيل دوگانگيها و تضادها را بشــود در بيان ساكت يافت و رجوع كرد به اظهارات گذشته و نگاهي انداخت به آرشيو مصاحبههاي ساكت.

بــه همين داليــل محمدرضا ســاكت با پيشــينه موفق در باشــگاهداری بهتر اســت راهحــل تازهای برای اينگونه مســائل بيابد. به هرحال ســاكت با تجربه موفق باشــگاهداری، حتما از آن زمان ايدههايی در ذهن داشته كه حاال به عنوان دبير فدراسيون فرصت بینظيری پديد آمده تا ســاكت ايدههايش را در فوتبال اجرايی كند.

از‌اين‌دست‌ مصاحبه‌هايي‌كه‌ اكنون‌در‌بيان‌ تغيير‌رويه‌ساكت‌ در‌فضاي‌مجازي‌ دست‌به‌دست‌ مي‌شود‌قطعا‌باز‌ هم‌به‌وفور‌يافت‌ خواهد‌شد‌كه‌ انتشار‌همين‌مورد‌ بي‌ترديد‌دست‌ و‌پاي‌مرد‌مورد‌ اعتماد‌تاج‌را‌براي‌ ادامه‌راهي‌كه‌در‌ پيش‌گرفته‌خواهد‌ بست‌و‌قطعا‌هست‌ موارد‌ديگري‌هم‌ كه‌از‌اين‌قبيل‌ دوگانگي‌ها‌و‌ تضاد‌ها‌را‌بشود‌در‌ بيان‌ساكت‌يافت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.