تا استقالل محروم نشده بدهيها را بدهيد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هر دم از اين باغ بري ميرســد. مجيد غالمنژاد را به ياد داريد؟ مدافع راستي كه روزگاري براي تيم ملي هم بازي ميكرد و از ســايپا به استقالل آمد تا شــايد پلههاي ترقــي را طي كنــد و دوباره به تيم ملي بازگردد اما حضور اين مدافع راســت در استقالل بــا ناكاميهاي بســيار همــراه بود و هرگز اين بازيكــن را در قامت مدافع راســتي مدعــي نديديم. غــالم نژاد عمومــا در آن روزگار كــه در تركيب استقالل بود، در سايه همپستهايش قرار داشــت و هيچ گاه نتوانست براي اســتقالل بازيكن مثمرثمري باشد. با اين حال قــراردادي كه در آن دوران با استقالل بسته حاال دردسرساز شده و اين بازيكن ســخت در پي دريافت مطالباتش اســت. غالمنــژاد بي آنكه زمــان دقيــق اقامه دعــوياش عليه اســتقالل را رسانهاي كند به گاليه از اين باشگاه پرداخته است.

او در گفت و گويي اين جمالت را به زبان آورده اســت: «االن نزديك به سه ســال است كه از باشگاه استقالل مبلــغ 800 ميليون تومان طلب دارم و حكم كميته انضباطي فدراســيون فوتبال را هم در دست دارم اما هر بار كه با مسووالن باشگاه استقالل در اين زمينه صحبت كردم جواب درستي به مــن ندادند تا اينكه مجبور شــدم با AFC مكاتبه كنم.»

غالم نــژاد در ادامه حرفهايش ميگويد: «زمان سرمربيگري قلعهنويي و مديريت علي فتحا... زاده در نيمفصل به استقالل آمدم و قراردادي يك سال و نيمــه با اين باشــگاه امضا كردم. با وجود اينكه در همان نيمفصل در اكثر بازيهاي داخلي و ليگ قهرمانان آسيا براي استقالل به ميدان رفتم در پايان فصل بدون اينكــه به من اعالم كنند در ليســت مازاد هستم مرا بالتكليف گذاشــتند و باعــث شــدند كه يك فصل بيرون باشــم. اگر در آن مقطع اســتقالليها واقعا مرا نميخواستند، بايد به ســازمان ليگ اعالم ميكردند كه نام مرا در ليست مازاد قرار دادهاند اما اين كار را نكردند و در حكم كميته انضباطي هم به اين مساله اشاره شده است.»

غالمنــژاد حرفهايــش را با اين جمالت پايــان داد: «در نيمفصل اول قرارداد مــن 250 ميليون تومان بود و براي ســال دوم 600 ميليون اما در كل نزديك به ‪40 03،‬ ميليون تومان از مبلــغ قراردادم را دريافت كردم كه آن هم با كلي برو بيا به باشــگاه بود.» اينكه غالمنژاد در زمان مديريت علي فتحا... زاده با استقالل قرارداد بسته و پولش را نگرفته اكنون كه مديران اين باشــگاه تغيير كردهاند، ديگر ارتباطي با مديران سابق ندارد و حاال افتخاري و تيم مديريتي باشــگاه استقالل بايد اقدام به پرداخــت حقوق عقب افتاده اين مدافع كنند. افتخــاري كه بارها اعالم كــرده بدهيها را به مرور زمان ميدهد و تا كنون هيچ اقدامي در اين راســتا انجام نداده، بايد هرچه زودتر آســتين باال بزند و از وعدههاي پوچ و تو خالي دوري كند.

بدون شــك اگر مديران استقالل بخواهنــد همينطــور دســت روي دست بگذارند اســتقالل در آيندهاي نه چنــدان دور با مشــكالت عظيم مواجه خواهد شــد و ممكن است از سوي مراجع بينالمللي محروم شود. غالمنژاد بعــد از تيموريان، رضايي و بيكزاده چهارمين اســتقاللي اســت كه با شــكايت به مراجــع بينالمللي خواســتار دريافت مطالباتش شــده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.