نوازي: داور به نفع پرسپوليس سوت زد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سرخابي‌ها‌در‌شهرآورد‌اميدها‌به‌ نتيجه‌مساوي‌دو‌بر‌دو‌رضايت‌دادند‌ اين‌ در‌ حالي‌ بود‌ كه‌ تيم‌ استقالل‌ تا‌ دقايق‌ پاياني‌ وقت‌هاي‌ تلف‌ شــده‌ بازي‌را‌برده‌بود‌كــه‌يكدفعه‌بازي‌ به‌ تساوي‌ كشيده‌ شــد‌ و‌ استقالل‌ بازي‌برده‌را‌با‌تســاوي‌عوض‌كرد.‌ بعد‌از‌اين‌بازي‌نوازي‌ســرمربي‌تيم‌ اميد‌استقالل‌مدعي‌شد‌كه‌بايد‌سه‌ چهار‌ گل‌ به‌ پرسپوليس‌ مي‌زدند‌ كه‌ بي‌تجربگي‌ بازيكنان‌ مانع‌ از‌ اين‌ امر‌ شده‌است.‌

نوازي‌روز‌گذشــته‌در‌مورد‌اين‌ بازي‌و‌شرايط‌تيمش‌در‌فصل‌جاري‌ صحبت‌كرد.‌

‪‌ ‌‬ چرا‌بازي‌برده‌را‌با‌مساوي‌عوض‌ كرديد؟‌

بدشانســي آورديم و توپهاي ما در گل نرفــت ضمن اينكه بازي در زمين حريف برگزارشــد. به نظر من داور به نفع پرســپوليس گرفت و پنالتي آنها درست نبــود. در كل بازيكنانــم خــوب بودند و هــواداران ما به خوبي تشــويق كردند. از همه آنها تشكر ميكنم. از‌شرايط‌تيمتان‌راضي‌هستيد؟‌

هفته پنجم مســابقات هســتيم و رفته رفته بهتر ميشويم. در كل بازيكنانم خوب هستند.

چرا‌ اســتقالل‌ هر‌ بار‌ حريفش‌ 01‌نفــره‌مي‌شــود‌در‌نهايت‌برنده‌ نمي‌شود؟‌

در كل تيمــي كه يــك بازيكن از دست ميدهد انرژي مضاعف ميگيرد تا حريف را در فشــار قرار دهد. نكته اينجا اســت كه يكي از دوســتان پرسپوليسي گفتــه بود كــه اســتقالل بــا بازيكنان بزرگســال خود بازي كــرد. در حالي كه اين دوســت نميداند كه ما هيچ كدام از بازيكنان بزرگســال را نداشتيم و با تمام بازيكنان اميد اينطور بازي كرديم. از‌تيم‌خود‌راضي‌هستيد؟‌

تاكنون بد نبودند. در فصل جاري هم تيم اميد زير نظر مستقيم منصوريان است و اميدوارم با حمايت ايشان و آقاي افتخاري بتوانيم به خواسته خود برسيم.

آقاي‌منصوريــان‌گفته‌در‌هفته‌ دو‌روز‌شما‌در‌تمرين‌استقالل‌حاضر‌ مي‌شويد.‌

در روزهايي كــه خودمان تمرين نداشته باشــيم سرتمرين استقالل حاضر ميشــويم. ما همه از خانواده اســتقالل هستيم و بايد به هم كمك كنيم.

در‌ بازي‌هاي‌ استقالل‌ هم‌ حضور‌ پيدا‌مي‌كنيد؟‌

اگر آقاي منصوريــان بخواهد اين كار را انجام ميدهم.

در‌ كل‌ تيم‌ بزرگسال‌ استقالل‌ را‌ چطور‌ارزيابي‌مي‌كنيد؟‌

استقالل تيم خوبي دارد و به نظرم شــرايط اين تيم خوب اســت و ميتواند يكي از گزينههاي قهرماني باشد.

به‌عنوان‌ قهرمانــي‌ اميدها‌ فكر‌ مي‌كنيد؟‌

تازه پنــج بازي از ليگ گذشــته است اما اگر با هم همدل باشيم ميتوانيم بهعنوان قهرماني هم برسيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.