گل محمدي: گلهاي بچگانهاي خورديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

گروسيان تا پایان نيمفصل دروازهبان ما می ماند

برانكو مچ يحيي گل محمدي را در تبريز خواباند. يحيي كه از اين شكست ناراحت بود در خصوص بازي اينطور گفت: «بازي نبود كه بازنده آن باشــيم اما در هر صورت به پرســپوليس تبريك ميگويم. با اين حال ميتوانســتيم بازنده نباشــيم. گلهاي بچگانهاي خورديم و دو گل بسيار ســاده وارد دروازه ما شد. موقعيتهاي خوبي هم براي جبران داشتيم اما نتوانستيم از آنها استفاده كنيم.»

ســرمربي تراكتورســازي در ادامه اينطور گفت: «بازيكنان حريف در 5۱ دقيقــه ابتدايي بازي، خوب كار نكردند و در نيمــه دوم هم موقعيت خاصي به حريف نداديم. از هواداران هم تشــكر ميكنم كه مــا را غافلگير كرده و حضور خوبي در بازي داشتند.»

سرمربي تيم تراكتورســازي درباره استفاده از بازيكنان جوانش نيز اينطور گفت: «تراكتور تغييرات زيادي داشــته اســت. در تيمي كه بخواهيم از جوانان اســتفاده كنيم شــاهد به وجود آمدن نقطه ضعفها نيــز خواهيم بود. از همه منتقدان ميخواهــم نوك پيكان انتقاداتشــان را به ســمت من بگيرند زيرا من مســووليت اين دو باخت را بــر عهده ميگيــرم. تنها كاري كه ميتوانيم بكنيم حمايت از جوانان اســت تا رفته رفته قويتر شويم. پنج شش هفته طول ميكشد تا جوانانمان با هم هماهنگ و باتجربهتر شوند.»

گل محمدي در مورد گل اول پرســپوليس و عملكــرد داوري گفــت: «داوري در مجموع بد نبود. بايد كارشناسها روي آن نظر دهند. مهدي شــريفي خودش ميگويد مرا زدند. بايد ببينيم كارشناسان دربارهاش چه ميگويند. فكر ميكنم ســه دقيقه وقــت اضافه كم بود و ميتوانســت حداقل پنج دقيقه باشد.»

ســرمربي تراكتور درباره تعويضهايش توضيح داد: «در جريان بازي، فشار زيادي روي مربي وجود دارد و شايد ميتوانستيم تعويضها را زودتر انجام دهيم. هادي محمدي 6-7 ماه ديگر بازميگردد. ســينا عشوري هم 0۱ روز استراحت ميكند و فكر نميكنم به بازي بعدي برســد. از بين دروازهبانها و مدافعان تنها ايرانپوريان است كه تجربه زيادي دارد و بقيه بازيكنان تجربه كمي دارند.»

ســرمربي تراكتور در مورد دروازهبان تيمش نيز گفت: «گروسيان بازيكن جواني اســت و يك اطمينان به اين بازيكن ميدهــم كه تا پايان نيمفصل اول دروازهبان اصلي ما خواهد بــود. او به بازي كردن احتياج دارد تا تجربه اندوزي كند. همه جوره او را حمايت ميكنم. درســت اســت كه براي اولين ســال در ليــگ برتر بازي ميكند اما تا پايــان نيمفصــل او را درون دروازه قرار خواهم داد. دروازهبان دوم ما هم 9۱-8۱ ســاله است و اگر بخواهيم به او هم موقعيت بدهيم، طول ميكشــد تا تثبيت شود و به اين ترتيب فرصتهايمان را از دست ميدهيم.»

سرمربي تراكتورســازي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه استراتژي او در ليگ و جام حذفي چيست، گفت: «اينگونه نيست كه بخواهيم ليگ را فداي جام حذفي كنيــم. دوباره تكرار ميكنم اگر هر انتقادي داريد با من مطرح و از بازيكنان حمايت كنيد. اميدوارم با كمك خدا در اين راه ســخت موفق باشيم. متاسفانه كساني هستند كه ميخواهند چوپ الي چرخ ما بگذارند. نميخواهم راجــع به ايــن موضوع زياد صحبت كنــم. تنها اميد ما به حمايت رســانهها و هواداران است تا بتوانيم امتيازات خوبي را كسب كنيم.»

گل محمدي در پايان در پاســخ به اين پرســش كه منظورش از داشــتن دشــمن و چوب الي چرخ تيم گذاشــتن، چه كساني اســت، گفت: «ما اگر در اين دو بازي، 6 امتياز كســب ميكرديم، مطمئن باشيد راجع به اين موضوعات حاشيهاي حرف ميزدم اما اكنون نميتوانم درباره آنها سخن بگويم. ما در زمين چمن لشــگر عاشورا تمرين ميكنيم اما اين زمين را در طول هفته تنها سه بار در اختيارمان قرار ميدهند. اين تنها يك نمونه از مشكالت ماست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.