نوازی از مصاحبه منصوريان قانع شد؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

انتظــار بــود عليرضــا منصوريــان اجــازه دهد بازيكنان اميــدي كه در تيم بزرگساالن حضور دارند به تيم اميد بروند و در شــهرآورد اميدها حضــور يابند اما سرمربي استقالل با حضور بازيكنان اميد در اين بازي مخالفت كرد تا محمد نوازي مجبور باشــد با همان دايره بازيكناني كه در اختيار خودش بودهانــد در اين بازي مهم شركت كند.

از ســرمربي اســتقالل درباره اينكه چرا با حضور بازيكناني همچون نورافكن، حســيني و قائدي در تيــم اميد موافقت نكرد، پرســيدهاند كه او اين پاسخ را داده اســت: «تا زمان بازي شهرآورد اميد اين بازيكنــان از محروميت در نيامده بودند و وقتي محروميتشــان تمام شد در زمان بازي بود، تيم اميد هم شرايط خوبي را با محمد نوازي دارد و در حال پوستاندازي اســت و با درايت محمد نــوازي اين تيم هويت خود را پيــدا ميكند. از هفته بعد و پس از بازي با اســتقالل خوزستان هم محمد نوازي بهعنوان يكي از اعضاي كادر فني تيم بزرگســاالن و سرمربي تيم اميد 2 روز در هفتــه به ما اضافه ميشــود تا اهــداف تاكتيكي تيم اميــد هم به يك ســمت و سو برود. ما براي شهرآورد اميد هم حســين حيدري و يك بازيكن ديگر را در اختيار اين تيم قــرار داده بوديم.» البته محمد نوازي چندان با تصميمي كه منصوريان گرفته موافق نبود اما او ســعي كرد ناراحتياش را پنهان كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.