حاتمي: در زدن ضربات آخر كم دقت هستيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تراكتــور در خانــه مقابل پرســپوليس شكســت خورد تا دومين باخت خود را تجربه كنــد. ابراهيمــي بازيكن تراكتورســازي در خصوص اين بازي اينطــور گفت: «بازيهاي خوبي را انجام داديم اما متأســفانه يك توپ ميآيد و داخل دروازهمــان ميرود، اين بازي فايــده ندارد. هــر هفته ميگوييــم كه بازي خوبــي انجام ميدهيم اما فايــده ندارد و بايد تمركز بيشتري داشــته باشيم. دست تكتك هودارانمان را ميبوســم كه به ورزشگاه آمدند و اميدوارم در بازيهاي بعــد جبران كنيم.» ابراهيمي در پاســخ به اين ســوال كــه آيا با بازيكن خودتان درگيري داشتيد يا خير، گفت: «بگو مگو و درگيري خاصي نبود فقط گفتيم كه به بازي نظم دهيم اما چون سر و صدا زياد بود به همين دليل بلند صحبت كرديم.»

تك گل تراكتورســازي را فــرزاد حاتمي به ثمر رســاند. اين بازيكــن در خصوص بازي با پرســپوليس گفت: «بــازي خوبي بود و بايد برنده ميشــديم، ما موقعيتهاي خيلي خوبي داشــتيم اما از آنها اســتفاده نكرديم. اميدوارم در بازيهاي بعدي از موقعيتهايمان اســتفاده كرده و پيروز شــويم. وضعيت چمن همچنان مانند ســال گذشته و بلند است اما نميخواهم چيزي را توجيه كنم چرا كه اين وضعيت براي هر دو تيم مســاوي بود.»مهاجم تراكتورسازي در ادامه گفــت: «در زدن ضربات آخر كمدقت بوديم كه اين موضــوع را اول از همه به خودم ميگويم، اميدوارم در بــازي هفته آينده برابر اســتقالل شــرايط خوبي داشته باشــيم و به پيروزي برسيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.