باجناقهاي مصدوم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مصدوميت خسرو حيدري باعث شــد كه حضور وريا غفوري در بازي ديشــب برابر اســتقالل خوزستان قطعي شود، بازيكني كه تمرينهای پيش فصل را به خوبي پشــت ســر گذاشته است و اين شانس را دارد كه با درخشــش در 4 بازي پيش رو بار ديگــر جايگاه ثابت خود در تيم ملي را پس بگيــرد و در نهايت نامش در فهرست مسافران جام جهاني باشد.

غفــوري تنهــا مدافع راســت تخصصي استقالل است؛ البته غفوري در بــازي هفته اول برابر صنعت نفت هم در تركيــب ثابت اســتقالل به ميدان رفته بــود و منصوريان بارها نشــان داده كــه اعتقاد ويــژهاي به سبك بازي او دارد.

در روزهايــي كــه مصدوميت بازيكنــان اســتقالل باعث شــده تا منصوريــان براي انتخــاب بازيكنان خود سر در گم باشــد يكي ديگر از بازيكنــان با تجربه اســتقالل هم به جمــع مصدومان اين تيم پيوســت تا باجناقهاي اســتقاللي اين روزها نتوانند براي اين تيم بازي كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.