هرندی:نظرمحمدی ترکیبش را نمیشناسد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد ناصري از آن دروازهبانهایي است كه اگر در مسیر درستي قرار بگیرد خیلي زود ميتواند در تیمهاي بزرگ بازي كند و حتي در تیم ملي نیز صاحب جایگاهي محکم باشد. محمد ناصري با آمادگي كه اكنون در بازیهای لیگ ميبینیم از این ظرفیت برخوردار است كه دروازهباني باشد براي فرداي فوتبال ایران. ناصري دو فصلي هست كه در سیاهجامگان خوب دیده ميشود. او شاخصههاي بدل شدن به دروازهباني بزرگ را دارد به طوري كه در همین بازي با سپیدرود دیدیم كه موقعیتهایي بزرگ را از مهاجمان سپیدرود گرفت بخصوص آن توپي كه از زیر تیر افقی دروازه بیرون كشید. ســپیدرود را بردید و 4 امتیازي شــدید. حــاال ميتوانید بــا خیال راحتتري به روزهاي آینده و شــاید امتیازهاي بیشتر چشم بدوزید. بازي در رشت اما به نظر ميرسید براي شما سختتر از این باشد اما دیدیم كه با یك بازي حساب شده آنها را بردید. بازي سختي بود، سپيدرود رشت از شــرايط ميزباني سود ميبرد. هواداران خوبي هم به ورزشگاه اين تيم آمده بودند اما ما هم براي برد به رشــت رفته بوديم. ميخواستيم 3 امتياز را بگيريم كه خدا را شكر با زحماتي كه بچهها كشيدند موفق شــديم 3 امتياز اين بــازي را بگيريم. ما با برنامهريزي گام به رشــت گذاشتيم و سعي كرديم آنچه اكبر آقا گفته را خوب در زمين پياده كنيــم. فكر ميكنم ما با برنامهتر بوديم. بیش از آنکه دلیل اعالم پنالتي به سود سپیدرود در دقایق پایاني مهم باشد، شیرجه سریع تو به سمت توپ اهمیت دارد كه البته چند میلیمتري كم آوردي و نتوانستي توپ را مهار كني تا دروازهات بسته بماند. تصميمي بود كه داور گرفت اما تا آنجا كه من ديدم اين تصميم سختگيرانه بود. چيزي كــه در آن صحنه بايد مورد توجه قرار بگيرد حركت نزهتي است. اين بازيكن معمــوال روي چنين صحنههايي خوب خــودش را زمين ميزند و تمارض ميكند. داوران ديگر بايد شگردهاي اين بازيكن را متوجه شــده باشند. من اعتقاد دارم پنالتــي نبــود اما نظر آخــر را بايد كارشناسان بدهند.

2 بازي از لیگ گذشــته و 3 گل دریافت كــردي. از عملکرد خودت راضي هستي؟

مــن روي آن صحنه خيلي تالش كردم دروازه را بســته نگه دارم اما موفق نبودم. اميدوارم اگر در بازيهاي آينده به ضرر ما پنالتي شد توپ را بگيرم. حقيقت اين اســت كه از عملكرد خــودم راضي نيستم اما اميدوارم كه روند رو به رشدي داشته باشم.

ســیاهجامگان فصل قبل هم تا هفته دوم چهار امتیاز داشت اما در هفتههاي پایاني براي سقوط نکردن ميجنگید.

شــرايط ســياهجامگان نسبت به فصل قبل خيلي بهتر اســت. من شخصا روي همدلي كه ميان بچهها شكل گرفته حســاب ويژهاي باز كردم و تصور ميكنم روز به روز بهتر ميشويم و جايگاه بهتري نسبت به فصل قبل به دست ميآوريم.

ابتداي فصــل از تیمهاي دیگر پیشنهادهایي داشتي اما نرفتي و در سیاهجامگان ماندي. دلیلش چه بود؟

اوال دوســت دارم در شــهر خودم فوتبــال بازي كنم. اينجا راحتترم و فكر ميكنم بهتــر ميتوانم پيشــرفت كنم؛ ضمن اينكه پيشنهادهايي كه آمد چندان خوب نبود براي همين تصميم به ماندن گرفتم. صالح من در ماندن بود. اميدوارم از سياهجامگان به تيم ملي برسم.

كیروش همه دروازهبانها را زیر نظر دارد اما بعید اســت كیروش در

مردی بدون قهرماني در لیگ ایران

ســال منتهي به جام جهاني تغییرات آنچناني در تركیب تیم ملي ایجاد كند. فکر ميكني به تیم ملي دعوت شوي؟

بله، همه دوست دارند به تيم ملي دعوت شــوند. تمام تالشــم را ميكنم تا نظر كادر فنــي را جلب كنم و مليپوش شوم.

تاكنــون بــا مربیــان زیادي كاركــردي. با كدام یــك راحت تر بودي؟

با همه خوب بــودم اما با اكبر آقا وحــدت و يكدلي خاصــي در تيم ايجاد شــده. همه از جان مايــه ميگذارند كه ايــن وضعيت به درد تيم ســياهجامگان ميخورد و ميتوانيم موفقتر باشيم.

جایگاهي كه براي سیاهجامگان در انتهــاي فصــل متصــوري چه جایگاهی است ؟

من فكــر ميكنم كــه اين فصل ميتوانيم جايگاهي تك رقمي را به دست آوريم. اين فصل ســياهجامگان شــرايط بهتــري در قياس با فصــل قبل خواهد داشت.

از قراردادي كه با سیاه جامگان بســتي چقدر را تاكنــون دریافت كردهاي؟

تشــكر ميكنم از آقاي عباســي. تا امروز تعهدات انجام شــده. بخشــي از مطالبات قبل پرداخت شــده و مطالبات اين فصل هم داده شده و اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند رســيدن بــه جايگاههاي خوب در ليگ دور از دسترس نيست چون بچهها ديگر دغدغهاي نخواهند داشت.

هفته آینده با فوالد خوزســتان بازي دارید.

اين بازي حساســيت خاصي دارد اما ما از شــرايط ميزبانــي برخورداريم و بايد از اين امتياز به نحو مطلوب استفاده كنيم. هفته بعد از آن هم بازي ســختي با پرســپوليس داريم كه بايد سعي كنيم تا قبل ازرويارويي با پرســپوليس امتياز خوبي از فوالد بگيريم.

پرسشــي كه دربــاره تیمهاي مشهدي وجود دارد این است كه چرا در ورزشگاه زیباي امام رضا(ع) بازي نميكنند؟

بــراي خــودم هم جــاي تعجب دارد كــه ما نميتوانيم از اين ورزشــگاه اســتفاده كنيــم. اين ورزشــگاه بايد در اختيار تيمهاي ليــگ برتري قرار بگيرد. به عنوان يك مشــهدي انتظار دارم اين ورزشــگاه را در اختيار ما قــرار دهند تا همه از داشــتن اين ورزشــگاه در مشهد لذت ببرند.

طلسم شكست

تيم سپيدرود رشت هر دو بازی اولش در ليگ را با شكســت پشت سر گذاشته است. بدون شــك امروز علی نظرمحمدی ســرمربی تيم بيش از هر زمــان ديگری متوجه اين مهم شده تيمهايی كه مشكالت مالی زيادی دارند كارشــان در ليگ برتر سختتر است. اميد هرندی سرمربی سابق دامــاش گيالن و از پيشكســوتان فوتبال رشت در اين باره میگويد: «تيم سپيدرود در بازی دوم نسبت به بازی اول پنج، شش تغيير داشت. اين نشــان میدهد كه آنها هنوز تركيب اصلیشــان را نشــناختهاند. همــه اينهــا كار را بــرای ســپيدرود كه میخواهد به شرايط عادی برگردد سخت خواهد كرد. البته نبايد فراموش كنيم كه سپيدرود مشكالت مالی بسياری دارد كه همين باعث شده تا دست نظرمحمدی تا حدودی خالی باشــد. البته آنها بازیهای تداركاتی خوبی داشــتند و بايد در همان بازیهــا تركيب اصلیشــان را به دســت میآوردند.»

هرنــدی كــه هــر دو بــازی قبلی ســپيدرود را ديده نگاه دقيقی به چيدمان اين تيم دارد: «ســپيدرود به روحيه تيمی نياز دارد و بايد بــه لحاظ روحی روانی با بچههای تيم كار شــود. اين تيم بعد از جدايی محمد رستمی يك هافبك دفاعی ثابت ندارد.

در بازی اول توحيد غالمی و در بازی دوم هم ميری بازی كــرد. در خط حمله هم غالمرضا رضايی و فردوسی كه در بازی اول در تركيب بودند مقابل سياه جامگان به زمين رفتند در عوض كعبی و ابراهيمی با ســالها ســابقه بازی در ليگ برتر روی نيمكت نشســته بودند. به هــر حال تيم بايد زودتر جمع شود البته فراموش نكنيم كه خالی بودن ســكوها و ممانعت از ورود تماشاگران هم تاثير داشت.»

هرندی مدعی اســت كه مســووالن فوتبال استان درباره آماده نشدن سكوهای ورزشــگاه عضدی بايد پاسخگو باشند: «از روزی كه ســپيدرود ليگ برتری شد همه میدانســتند كه بازیها در اين ورزشگاه برگزار میشــود. االن هم بايد مســووالن فوتبال استان پاســخگو باشند. هر تيمی بايد دو فاكتور داشــته باشــد؛ ابتدا بحث مالی و پس از آن تماشــاگران. ســپيدرود كه اولی را نــدارد و همين دومی را هم با اين روش كار مانعش شــدند. شــما حتما میدانيد كه يكــی از فاكتورهای موفقيت تيم در ليگ يك حضور پرشور هوادارانش بود كــه در اين بازی جای خالیشــان به چشــم آمد.» هرندی اعتقاد دارد كه همه بايد به كادر فنی ســپيدرود كمك كنند: «بازیهای ليگ برتر سختتر از ليگ يك اســت. شما در اين دو بازی مقابل مربيانی مثل درخشان و ميثاقيان قرار گرفتيد كه ســالها تجربه كار در ليگ برتر را دارند، االن هم تا دير نشــده همــه بايد به علی نظرمحمدی و تيمش كمك كنند تا خيلی زود به شرايط خوب تيمی برگردند.

من فکر ميكنم كه این فصل ميتوانیم جایگاهي تك رقمي را به دست آوریم. این فصل سیاهجامگان شرایط بهتري در قیاس با فصل قبل خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.