چرا عضدي خلوت بود؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اوليــن بــازي ليــگ برتــري تيم پرطرفداري مثل ســپيدرود در خانهاش باشــد و ورزشــگاه آمــاده پذيرايــي از هواداران نباشــد! چه كســي پاسخگوي چنين كوتاهي بزرگي خواهد بود؟

پيش از شــروع بازيهــا مگر زمان كافي براي بازســازي نبــود كه بخواهند در چنين بازي حساســي، ســكوها را از هواداران دريغ كنند.

اين جاي خالي آنقدر قابل لمس بود كه از نظر ســرمربي سپيدرود هم پنهان نمانــد: «در اين بازي بــه دليل تبليغات و بازسازي ســكوهاي روبهروي ورزشگاه نتوانســتيم يكــي از اركان موفقيــت خودمان را در اختيار داشــته باشيم كه هنوز درهاي عضدي باز نشده بود، هواداران ســپيدرود را از آمدن به ورزشگاه منصرف كرد تا اينگونه بــه بهترين نحو خيال تيم حريف را از پر شــدن عضدي راحت كنند. كاش ايــن پيام پــارك دوبلــه ممنوع در مسووالن بايد پاسخگو باشند.»

آيا مسووالن پاسخگو خواهند بود؟ فــرض بر اينكه پاســخ هــم بدهند چه مشكلي را از سپيدرود حل ميكند. البته به هيچ وجه نبايد دليل باخت اين تيم را آماده نبودن سكوها دانست اما به هرحال مســووالن فوتبال رشت از فرداي صعود ســپيدرود به ليگ برتر بايد به اين مهم فكر ميكردند.

اين تيم شــمالي از معدود تيمهايي است كه هواداران بســياري دارد كه در هر شــرايطي فقط تيمشــان را تشويق ميكنند. به همين دليل هم بازي با اين تيم در خانهاش براي هر تيمي ســخت خواهد بود. تلويزيون به جای ورزشگاه تبليغ میشد و در عوض هواداران از آمدن به ورزشگاه منع نمیشدند. البته اشكال اينجاست كه برخی مديران در شــهر، در خصوص مشاغل خود موضوع پارك دوبله را رعايت نمیكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.