3 پیشنهاد لیگ برتری؛ ادعاي جالب بگوویچ

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

«در تعطيــالت هميــن فصل از 6 تيم ليگ يكــي و 3 تيم ليگ برتري پيشــنهاد داشتم اما به تعهدي كه به باشــگاه داده بودم پايبندم چرا كه جو اينجا صميمي و دوستانه است در حاليكه مبلغ قرارداد بنده يك سوم ساير مربيان ايراني ليگ است.» اين بخشي از صحبتهاي وينكو بگوويچ در كنفرانس خبرياش بود.

كسي كه پس از سالها مربيگري در فوتبال ايــران (ليــگ برتر-ليگ يك) هيــچ قهرماني نداشته و حتي با تيم رويايي فوالد با بازيكناني مثل ميرزاپور (دستيار فعلي اش) حسين كعبي، ايمــان مبعلي، ناجي بداوي، جالل كاملي مفرد و محمد علــوي كه همه از ســتارههاي جوان تيم ملي در زمان بالژويچ بودند هم نتوانســت قهرمان ليگ شــود. وينكو حتي بــا تيمهاي پاس همدان، مس كرمان، مس رفسنجان و آلومينيوم هرمزگان هم نتوانست قهرماني را در ليگ يك تجربه كند. او فصل قبل با گل گهر سيرجان يكي از مدعيان اصلي قهرماني بود اما در هفتههاي پاياني چند باخت غير منتظره داشت و صدر را از دست داد. او حاال با اعتمادي كه مديران باشــگاه داشتند براي دومين فصل متوالي روي نيمكت گل گهر خواهد نشست و هواداران اميدوارند با توجه به بازيكناني كه جذب تيم شده در فصل جديد جواز صعود به ليگ برتر را بگيرند اما بگوويچ حاال مدعي شده كه از سه تيم ليگ برتري پيشنهاد داشته است. در ميان 16 تيم ليگ برتري فقط تيم نفت تهران تا چند روز قبل از بازياش سرمربياش را نشــناخته بود. ما بنا را بر اين ميگذاريم كه ادعاي بگوويچ صحيح است و اين مربي ســه پيشنهاد ليگ برتري داشته است. به همين دليل بايد بگوويچ را از بســياري مربيان متمايز دانســت كه با وجود سه پيشنهاد ليگ برتري حاضر شده در ليگ يك كار كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.