سيفاللهي: از حاال بايد امتياز جمع كنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

روح ...ا سيفاللهي هافبــك تيــم فوتبال ســياهجامگان يكــي از بازيكنان موثــر تيمش مقابل ســپيدرود رشت بود.

او پس از سالها به رشت رفته بود تا مقابل ميزبانش در هفته دوم به ميدان برود. او ميگويد: «ابتــدا بايــد بگويم كه خيلي خوشحال شدم بعد از 5 سال در رشت بازي كردم. به هــر حال من خاطرات خوبي از زمان حضورم در داماش داشتم و هواداران ســپيدرود هم به من لطف داشتند و من را تشــويق كردند. ما واقعا بازي بسيار سختي مقابل اين تيم پرطرفدار در رشــت داشتيم اما خوشبختانه 3 امتياز بسيار مهم گرفتيم. براي ما پيروزي در رشــت بسيار مهم بود و وقتي در خارج از خانه پيروز ميشويم طبيعتا همه چيز ايدهآل است. اميدوارم اين روند را در بازيهــاي آينده هم ادامــه دهيــم و بتوانيم نتيجه خوبــي بگيريم تا هواداران ســياهجامگان خوشحال شــوند. البته بازيها هفتــه به هفته سختتر ميشود.»

ســياه جامــگان تا امروز شرايط خوبي دارد اما ســيفاللهي ميداند كه بايد در نيمفصل اول انرژي بيشــتري بگذارند چون در نيمفصل دوم امتيــاز گرفتــن به مراتب ســختتر اســت. ســيفاللهي در اين بــاره ميگويد: «مــا ليگ را بــا 4 امتياز شــروع كرديم و معتقدم نتايــج ابتدايي ليــگ ميتواند به ســياهجامگان در آينــده كمــك كند. به طــور قطع امتياز گرفتــن در نيمفصل دوم ســختتر خواهد شد و ما از حاال بايد خوب امتياز جمع كنيم تا در آينده دچار مشــكل نشويم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.