پاركدوبلهممنوع

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ورزشــگاه پير شهر رشــت در روزي كه قرار بود باشــكوهترين روز فوتبالياش را جشــن بگيرد چهرهاي زشــت به رنگ ســردي ســيمان و بي مزگــي پيامهاي رانندگي به خود گرفتــه بود در جايي كه نه چشــم عالقــه مندي بــراي ديدن آن پيامهاي بي ربط به فوتبال وجود داشــت و نه گوش شــنوايي براي شنيدن اعتراض عالقه مندان فوتبال به كاهلي مســووالن گيالني. ورزشگاه عضدي در تمام سالهاي گذشته تنها دلخوشــي تيمهاي سپيدرود و داماش در مبارزه بــا تيمهاي پرامكانات شــهرهاي ديگر بود كه ميتوانست هزاران كمبود و عقب ماندگي را با تشويقهاي كر كننده هواداران پوشــش دهد. اما به لطف خواب سنگين مسووالن فوتبال رشتي كار مرمت ورزشگاه عضدي آنقدر دير آغاز شد تا مهمترين بخش ورزشگاه عضدي قابليت پذيرش هواداران دايمياش را نداشته باشد و تنهــا چاره كار از نظر اســاتيد، نصب دو بنر بي ربط و بي مــزه در خصوص رعايت قوانين رانندگي در زمين فوتبال بود. البته اين همه كاري نبود كه مسووالن رشتي به ذهن شان رسيده بود، بلكه به لطف درايت مديران صدا و ســيماي گيالن، هشدارهاي كشــنده شان از ظهر روز پنجشنبه و بدون وقفه با اعالم پر شــدن ورزشگاه عضدي در رســانههاي بي شمارشــان و در حالي كه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.