شكست سپيدرود بعد از ۳۴ بازي خانگي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

جدا از نتايــج ضعيفي كه بعضي مدعيــان ليگ يك در فصل گذشــته در هفتههاي پاياني به دســت آوردند و باعث صعود تيم ســپيدرود رشت به ليگ برتر شــد حمايت هــواداران در بازيهاي خانگي بود.

در واقع پيروز شــدن مقابل ايين تيم در رشت براي همه تيمها به يك رويا تبديل شده بود.

اين انتظار هم ميرفت كه در ليگ برتر چنين شــرايطي براي شاگردان علي نظر محمدي رقم بخورد.

اما اين اتفاق در اولين بازي نيفتاد و در كتاب تاريخ اين باشــگاه شكست 2 بــر يك مقابل ســياه جامگان ثبت شد.

حاال ســرمربي تيم كــه دومين شكســت متوالياش را تجربه كرده به اين نتيجه رســيده كه بازي در ليگ برتر با ليگ يك خيلي فرق ميكند.

البته ســهيل حق شناس از روي نقطه پنالتي اولين گل تاريخ سپيدرود در ليگ برتر را در رشت زد.

با ايــن باخــت خانگي طلســم تيم ســپيدرود بعد از 43 بازي بدون شكست در ورزشگاه عضدي سرانجام شكسته شد.

دو باخــت متوالــي در دو هفته ابتدايي ليگ كار را در ادامه براي علي نظر محمدي سختتر ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.