عزم نساجی برای صعود به لیگ برتر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با آغاز تمرينات نســاجي در تهران و اردوهاي پــي در پي اين تيم، مالكان باشــگاه به طور مداوم عملكــرد بازيكنــان و كادرفني را زير نظــر دارند و بــه دنبال ايجاد شــرايطي هســتند تا تيــم بدون مشــكل خود را مهياي حضور در ليگ آزادگان كنند.

از آغــاز تمرينــات نســاجي زير نظر مهدي پاشــازاده، اعضاي هيــات مديره با حضــور در زمين ورزشــي شــماره دو آزادي اولين جلســه هيــات مديره باشــگاه را تشكيل دادند و در ادامه پاشازاده و شاگردانش در سرعين اردبيل اردو زدند.

اردوي دوباره نساجي در تهران براي پيگيري تمرينات موجب شد تا در فاصله چند روز تا شروع ليگ صنيعيفر، مالك نساجي با حضور در زمين ورزشي شماره دو آزادي پس از صحبت از اهداف باشگاه به همه بازيكنان و كادرفني اطمينان دهد كــه در اين فصــل مالكان و هيــات مديره باشــگاه تمام تالش خود را بــه كار ميگيرنــد تا آنها بــدون كوچكترين مشــكلي تنها روي دســتيابي به هدف پيش رو تمركز كنند.

مالــكان باشــگاه نســاجي تا بــه امــروز از تمامــي تصميمات مديرعامــل و كادرفنــي باشــگاه حمايت كــرده و بازيكنــان بدون كوچكترين مشكلي خود را مهياي حضور پرقدرت در ليگ ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.