پورموسوي بدشانسترین مربي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فوالد خوزســتان كه در بازي هفته اول مقابل پرسپوليس باخته بود، تــالش ميكرد در بازي دوم كه ميزبان بود، شكســت هفته قبل را جبران كند و به اولين پيروزي در ليگ هفدهم برســد اما بخــت با آنها يار نبود. در نيمــه اول به دليل گرماي هوا، بازي زيبايــي از 2 تيم نديديم. هرچند كه هم فوالد و هم نفت تهران يكي، 2 موقعيت خوب به دســت آوردند اما به راحتي هدر دادند. در دقيقه 22 هاشــميزاده قدر موقعيت عالي خود را ندانســت و با حركت انفرادي آن را از دســت داد، در دقيقه 33 هم عيسي آلكثير با يك شــوت ســركش قصد داشت دروازه فــوالد را باز كند كه توپ او با اختالف كمي به بيرون رفت. با اين موقعيتها و البته يكي، 2 موقعيت نصف و نيمه ديگر، نيمه اول به پايان رسيد. در نيمه دوم فوالديها دست بــه تغيير زدند و عبــدا... ناصري را جايگزين هاشــميزاده كردند. اين تغييــر يعني اينكه فوالد خوزســتان به دنبال زدن گل اســت و نميخواهد دست خالي ورزشگاه را ترك كند. شاگردان پورموســوي خيلي تالش كردند و چند حمله خوب تدارك ديدند كه باالخره در دقيقه 79 به گل رسيدند. در اين لحظه مجتبي نجاريان از منطقه چپ خط دفاع نفت تهران فرار خوبي داشــت و سانتر دقيقي به محوطه جريمه نفت تهران ارســال كرد كه يوسف كيشمس بازيكن جوان و بومي اين تيم قبل از مدافعان حريف به توپ ضربه زد و گل اول ميزبان را به ثمر رســاند. بعد از ايــن گل، نفت تهران به خود آمد و حمالت زيادي تدارك ديد كه طولي نكشــيد به گل هم رسيدند. در دقيقه 84 عيســي آلكثير پشت مدافعان فوالد خوزســتان صاحب توپ شــد كه با ضربه پاي راست محكم، دروازه حامد لك را باز كرد و بازي را به تساوي كشاند. بعد از اين اتفاق، فوالديها خيلي تــالش كردند باز هم گل بزنند اما نمايش خوب ميالد فراهاني مانع از آن شد تا بازي با تساوي به پايان برسد و نفت تهران 4 امتيازي شود.

ســيروس پورموسوي ســرمربي فوالد خوزســتان فكر ميكند يكي از بدشانسترين روزهاي مربيگرياش را سپري كرده. پورموسوي كه از تساوي تيمــش مقابل نفت تهران ناراحت بود، ميگويد: «ما قبل از بازي اول چهار و قبل از اين بازي سه بازيكن را از دست داديم. ما كار سختي داشتيم اما تيم را آماده كرديم. در نيمه دوم خوب بازي كرديم. متأســفانه باز هم روي يك حادثه دروازهمان باز شد. ميخواستيم به هوادارانمان عيدي بدهيم اما نشد. در اين شــب بزرگ فكر ميكنم من يكي از بدشانسترين مربيان ليگ برتر بودم. انتظار داشــتم اين بازي را با پيروزي پشت سر بگذارم اما من به آينده تيمم و جواناني كه دارم خوشبينم. من پشت اين جوانان پنهان نميشوم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.