سوتها به نفع حریف بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســرمربي تيم فوتبال صنعت نفت آبادان به ناظــر داوري ديدار تيمش با ســايپا اعتراض كرد. او مدعي است كه هر ســه گل تيم حريف صحيح نبوده اســت. فراز كمالوند حتي وقتي با ايرج نظري ناظر داوري روبهرو ميشــود به شــدت نســبت به داور بازي اعتراض ميكنــد. او ميگويــد: «نميدانم بايد چه چيزي دربــاره قضاوت داور بگويم. داوري كمــر ما را نشكســت بلكه ما را نابــود كرد. داور يــك پنالتي - اخراج در اوايــل بازي براي مــا نگرفت و گل دوم و سوم ســايپا هم روي بازيكن ما خطا شد. نميدانم چه بگويم. سيدرضا مهدوي (داور بازي) ســال گذشته در بازي گســترش فوالد و تراكتورسازي هم همين بال را ســر مــا آورد. او 5-6 بازي محروم شــد اما نميدانم مشكل چيســت. من به داوري اهانت نميكنم اما اميدوارم كميته داوران يا دپارتمان داوري به اين اشــتباهات رســيدگي كنند. معلوم نيست كدام نهاد داوران را تعيين ميكند. منصفانه نيست تيم ما كه در دماي 60 درجه تمرين ميكند، اينگونه نابود شــود. هر سه گل حريف روي اشــتباه داوري به ثمر رسيد. اگر داور يك پنالتي به اشتباه به نفع حريف بگيرد، بدتر از اين اســت كه هزار خطا وسط زمين به نفع ما اعالم كند. امروز داوري پــدر تيم مــا را در آورد و ما را نابــود كرد و آن وقت توقــع داريد كه من حرف نزنم؟ ايــن داور اگر توانايي قضاوت درســت را ندارد داوري را كنار بگذارد چــرا كه مــا ميلياردها تومان هزينه و در دماي وحشتناك باال تمرين ميكنيم. جواب حــق خورده ما را چه كســي خواهد داد؟ من از كامرانيفر و اصفهانيان تقاضــا دارم به اين موضوع رســيدگي كنند. اين داوري اگر سال گذشــته بد داوري نكرده بود چرا بعد از ديــدار با تراكتورســازي 6 جلســه محروم شد؟» اما علي دايي كه تيمش برنده از زمين خارج شده هم از داوري گاليه دارد. سرمربي سايپا در پاسخ به ادعاهاي فــراز كمالوند ميگويد: «من هم ترجيح ميدهم در مورد داور حرف نزنم اما هر كس كــه فوتبال را بفهمد حتي اگــر داور هم نباشــد، ميفهمد كه داوري امروز بيشــتر به نفع حريف ســوت زد تا ما. بچههاي من در نيمه دوم خــوب بازي كردند امــا خيلي از موقعيتها را هم از دست دادند. حواس من به تمرينــات و نقاط ضعف و قوت بازيكنانم است. سايپا به زمان نياز دارد، چون بازيكنان مــن بازي به بازي بهتر و رفته رفته آمادهتر ميشوند. بچههاي ما در دقيقه 94 فعل خواستن را خوب صرف كردنــد. آنها در نيمه دوم هرچه داشتند، گذاشتند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.