دایي: پيروزي مقابل صنعتنفت خيلي چسبيد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد دايي مربي ســايپا از اينكه تيمش در لحظات پاياني بازي با صنعتنفت آبادان گل زد و توانســت 3 امتياز نخســتين بازي خانگي ليگ هفدهم را از آن خود كند، خيلي خوشــحال است. دايي در مورد پيروزي 3 بر 2 مقابل شــاگردان فراز كمالوند ميگويد: «بعد از تســاوي هفته اول مقابل سپاهان براي اينكه در كورس باالي جدول بمانيم به اين پيروزي نياز داشــتيم. خوشــبختانه بازيكنان ما به خوبي توانســتند بر بازي مسلط شــوند و اين پيروزي را به دست بياورند. ما 2 مرتبه توانســتيم به بازي برگرديم و در نهايت پيروزي را كسب كنيم. اين برد خانگي خيلي چســبيد و حاال منتظر بازيهاي بعدي هســتيم. صنعتنفت تيم خوبي است، آنها بازيكنان خوبي دارند و مربي خوبي هم باالي ســر اين تيم اســت، واقعا بازي ســختي را پيروز شديم و از اين مساله خوشحال هستيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.