نظري: مهدوي قضاوت خوب و عادالنهاي داشت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بعد از بازي سايپا و صنعتنفت آبادان، سرمربيان هر 2 تيم نسبت به داوري معترض بودند كه البته اعتراض فراز كمالوند خيلي بيشــتر بود. ايرج نظري ناظر بازي سايپا و صنعتنفت در مورد عملكرد داوران و اينكه چه نمرهاي به آنها ميدهد، ميگويد: «تا زماني كه فيلم بازي را نبينيم، نميتوانيم در مورد قضاوت داوران، نظري بدهيم. از ســوي ديگر گزارش ما به صورت محرمانه به كميته داوران داده ميشــود. مســلما تيمي كه بازنده است هميشه به داوري اعتــراض دارد و در مورد تيم برنده هم نميدانم چه اتفاقي افتاده.» نظــري درباره اينكه كمالوند گفته مهدوي داور بازي ســال گذشته هم تيم ما را اذيت كرد و چرا دوباره او را براي قضاوت بازي آنها در نظر گرفتهاند، ادامه ميدهد: «مــن از اين جريان اطالعي ندارم و قضاوت مهدوي را تاكنون نديده بــودم اما او خيلي خوب قضاوت كرد. مهدوي داور باتجربهاي است و كانديداي بينالمللي شدن. در مجموع مهدوي اشتباه محرزي نداشت و عادالنه قضاوت كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.