شوت بازيکن منچستر به صورت همسر سرمربي حريف

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

هميشــه قرار نيست در فوتبال با هت تريك كردن، ضربه برگردان زدن، شوت از چند متري و يا بسته نگه داشتن دروازه با واكنشهاي عجيب و غريب مشهور شد، گاهي در اين ورزش اتفاقاتي ميافتد و باعث مشهور شدن و ديده شدن برخي بازيكنان ميشود كه در نوع خود جالب است. مثل برخي از بازيكنان فوتبال كه شوخيهايشان بيشتر از تواناييهاي فوتباليشان گل ميكند و يا دروازهباناني كه خيلي اتفاقي باعث باز شدن و يا بسته ماندن دروازهشان ميشوند. اين اتفاقات عجيب در فوتبال كم نيســتند و طي يكي دو روز گذشــته بــاز هم شــاهد چنيــن اتفاقاتي در فوتبــال بوديم. بازيكن تــازه وارد منچستريونايتد در نخستين روزهاي حضورش در اين تيم حسابي چهره شده است و اين در حالي است كه نه گلي براي منچستر به ثمر رسانده و نه بازي خاصي را از او شاهد بوديم. بلكه يك اتفاق جالب در يك بازي دوستانه باعث شد تا او حسابي در سرتيتر خبرها قرار گيرد. نمانيا ماتيچ بازيكن صربســتاني تازه وارد منچســتر يونايتد با مصدوم كردن همسر سرمربي سمپدوريا چهره شده است. ظاهرا منچستريونايتد و ســمپدوريا در يك بــازي تداركاتي به مصاف هم ميروند كه شــوت نمانيا ماتيــچ بازيكن منچســتريونايتد در جريان بازي دوســتانه بين منچستريونايتد و سمپدوريا به صورت يك هوادار خانم حاضر در سكوها برخورد ميكند و موجب مصدوميتش از ناحيه بيني ميشود كه در ادامه مشخص ميشود مضروب، همســر ماركو جامپائولو، سرمربي سمپدوريا بوده است. ماتيچ هم پس از مطلع شدن از ماجرا به شكل رسمي از همسر سرمربي رقيب تيمش عذرخواهي ميكند اما اين مساله باعث میشود اين بازيكن خيلي زودتر از اينكه فكرش را بكند در منچستريونايتد سوژه رسانهها و هواداران اين تيم شود. عذرخواهي اين بازيكن منچستر يونايتد از خانم سرمربي تيم حريف باعث خنده و شادي هواداران دو تيم ميشود و البته حسابي براي اين بازيكن خبرساز. در اين ديدار كه در دوبلين ايرلند برگزار شــد، شــاگردان ژوزه مورينيو چندان برتر از حريف نبودند اما در نهايت توانســتند به پيروزي دســت پيدا كنند. تنها 9 دقيقه از بازي سپري شده بود كه هنريك ميخيتاريان موفق شد شياطين سرخ را پيش بيندازد. روي ارسال متيو دارميان بود كه ميخيتاريان از فاصلهاي نزديك با ضربه سر كار را تمام كرد. اين نتيجه تا دقيقه 64 پا بر جا بود تا اينكه پرائه با يك ضربه ديدني از پشــت محوطه جريمه توانست كار را به تساوي بكشد اما اين نتيجه هم پايان كار نبود و منچســتريونايتد در دقيقــه ۱8، با ضربه خوان ماتا كه روي پاس مارسيال صاحب موقعيت شده بود، توانست به برتري برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.