فوتبال بدو، حق پخش بدو

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

نشست چندجانبه با حضور اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي، اعضاي هيات رييسه فدراسيون فوتبال، مسووالن وزارت ورزش و جوانان و روساي باشگاههاي استقالل و پرسپوليس با محوريت بررسي مساله پخش تلويزيوني مسابقات فوتبال برگزار شد. اين اميدواري وجود داشت كه در اين جلسه تصميم جدي براي اين معضل چند سال اخير فوتبال گرفته شود اما نه تنها گرهاي از كار حق پخش تلويزيوني باز نشد، بلكه ظاهرا در همين جلسه گرههاي جديدي هم به اين كالف سر در گم فوتبال زده است. بحثها در اين جلسه چندجانبه تقريبا مانند هميشه پيش رفت و صدا وسيماييها مثل هميشه از واگذار نشدن اعتبارات گاليه كردند و اينكه با اين شرايط نميتوانند حق پخش را پرداخت كنند و از طرف ديگر مجلسيها و فوتباليها سخن از درآمدهاي هنگفت صدا و سيما از تبليغات به ميان آوردند و البته باز هم مثل هميشه فوتباليها ضرب االجلي را براي تعيين تكليف در اين مورد (پايان آگوست) مشخص كردند. اين روال كامال آشنا بود و اتفاقي بود كه طي چند سال اخير چندين بار رخ داده بود، دور باطل فوتباليها در برابر صدا وسيما و البته حرفهاي تا حدودي منطقي آنها اما دوندگي بي فايده فوتباليها در اين مارتن چندين ساله نه تنها نتيجهاي در اين آخرين جلسه نداشت، بلكه يك عقبگرد بزرگ هم بود. در سال ۱380 در اوج دعواي صدا وسيما و فدراسيون فوتبال، موضوع حق پخش به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و اين مجمع مصوب كرد كه حق پخش تلويزيوني بايد به وزارت ورزش و جوانان پرداخت شود، كه البته هيچ گاه اتفاق نيفتاده است، با اين وجود بعداز 6۱ سال و در جلسهاي كه قرار بود نتيجه مطلوبي داشته باشد، باز هم موضوع حق پخش به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد. جالب است چيزي قريب به 6۱ سال پيش در حالي حق پخش تلويزيوني به مجمع تشخيص مصلحت رفت كه شرايط كامال متفاوت با امروز بود و در حقيقت در آن زمان طبق نظر مجمع و همچنين شوراي نگهبان هر گونه پرداخت به فدراسيونها بايد از محل بودجههاي دولتي تامين ميشد اما اكنون بعد از چندين سال طبق مصوبه مجلس، ورزشهاي حرفهاي اعم از فوتبال ...و اجازه استفاده از بودجههاي دولتي را ندارند. اين مساله در كنار بي حاصل بودن جلسهاي كه قرار بود در اولين هفتههاي شروع فصل هفدهم فوتبال، موضوع حق پخش تلويزيوني را مشخص نمايند، به خوبي نشان ميدهد كه همچنان اراده جدي براي حل اين مشكل نيست و اميدواري فدراسيون فوتبال براي رسيدن به حق قانوني و مسلم فوتبال از حق پخش با چنين جلساتي كامال بي فايده است. چنانچه در سالهاي گذشته بارها و بارها اين نوع جلسات برگزار شده و ثمري نداشته است. به نظر ميرسد فدراسيون فوتبال و البته باشگاههاي مطرح و تاثيرگذار در اين موضوع مثل استقالل و پرسپوليس قبل از اينكه اميدوار به حل اين مشكل از طريق اين نوع جلسات باشند، بايد با همفكري و تعامل بيشتر بين خودشان، راه حل مناسبي براي دريافت حق پخش تلويزيوني پيدا كنند چرا كه حتي در اين جلسه هم مشخص شد كه فدراسيون فوتبال و نمايندگان باشگاه استقالل و پرسپوليس راهبرد مناسبي براي رسيدن به حق پخش ندارند و تنها حربه آنها راه ندادن دوربينها به ورزشگاهها است كه هيچ ثمري تا كنون نداشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.