حمايت ۳۸ درصدي از المپيك

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

چند روز پيش كميتــه بينالمللي المپيك )IOC( لسآنجلس را به عنوان ميزبــان المپيك 2028 معرفی كــرد و ميزباني بازيهاي المپيك 2028 را بپذيرد و ميزباني بازيهاي 2024 به پاريس واگذار شد. داليل مختلفي هم براي اين تمايل لس آنجلســيها وجود داشــت. با اين حال اما جالب است كه عالوه بر نظر مســووالن شــهري لس آنجلس براي تعويق چهارساله اين ميزبانــي، 83 درصد از مردم لس آنجلس با برگزاري المپيك 2028 در اين شهر موافق بودهاند. اين خبري است كه يك مركز آمارگيري بعد از نظرسنجي ماه گذشتهاش منتشر كرده است. لس آنجلس كه آخرين بار سال ۱984 ميزباني رقابتهاي المپيك را برعهده داشــت، حاال قرار است براي ميزبانياش در سال ،2028 كمكــي به مبلغ 06۱ ميليون دالر از كميته بينالمللي المپيك دريافت كند. البته مســووالن شــهري لس آنجلس خواهان برگزاري المپيك با هزينه كمتر هســتند و اعالم كردهاند كه قصــد دارند از امكانات موجود براي برگزاري مســابقات استفاده كنند. قرار است از دانشگاه «يو سی ال ای» بهعنوان دهكده المپيك در بازيها اســتفاده شود. بعد از رياست جمهوري ترامپ، مقامات لس آنجلس نگران گرفتن ميزباني بودند زيرا افكار عمومي جهان نســبت به آمريكا موضعگيري داشــت، مخصوصا با قانون منع مهاجرت اتباع برخي كشــورهاي مسلمان به آمريكا و ســختگيريهاي اين كشور براي دادن رواديد به اتباع اين كشورها، نگرانيها بيشتر شد. با اين حال مقامات لس آنجلس بارها اعالم كردند كه رييس جمهوری آمريكا با برگزاري المپيك در لس آنجلس موافق است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.