حواشي آقاي گزارشگر

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

رقابت سنتي تيمهاي پرســپوليس تهران و تراكتورسازي تبريز همواره با حواشي و ماجراجوييهايي همراه است. در اين بين معموال درگيريهاي بيشتر و تحريك هــواداران تراكتورســازي يك پای ثابت دارد. كامال درســت حــدس زديد، آقاي گزارشــگر! گزارشگري كه رقابتهاي تراكتورسازان در تبريز را گزارش ميكند، در اغلــب صحنههاي بازي وانمود ميكند كه داوران همواره در حال ضايع كردن حق تراكتورســازي هستند و با اين حرفهايش هواداران خونگرم تبريزي را خواسته يا ناخواســته تحريك ميكند. عالوه بر اين او گاهي اظهارنظرهاي احساسي خود را تحت عنوان نظرات كارشناســي از طريق تريبون صدا و ســيما به خورد هواداران ميدهد كه اين هم در نوع خود اقدامي حرفهاي نيســت. بهعنوان مثال بعد از گل منشا براي پرسپوليس او گفت: «منشا روي يك ضربه خطا كه در موقعيت مشكوك گرفته شــده، گل زد.» يا «بعد از گل به ســمت تماشاگران رفت، اگر برخي از آنها تحريك شــوند بي شك مقصر، تماشاگران تراكتور هستند نه منشا.» يا «هرچقدر گل منشا زيبا و چشــمنواز بود، حركت بعد از گلش زشت بود.» با توجه به اينكه چنين شــيوهاي از گزارش تاكنون بارها و بارها توسط اين گزارشگر شنيده شده و اعتراضهاي زيادي را نيز به همراه داشــته، بهنظر ميرسد هيچ عزمي براي مقابله با چنين حركات تحريكآميزي توســط صدا و ســيماي مركز آذربايجانشرقي و مســووالن اين استان وجود ندارد. شايد اگر بخواهيم جلوي بعضي حساسيتهاي بيهوده بازي تراكتور با رقباي تهراني و حتي اصفهاني يا گيالني را بگيريم، بد نباشد ابتداي امر يك كالس توجيهي براي گزارشگران برگزار كنيم تا با حرفهايتر شدن گزارش بازيهاي اينچنيني نه تنها جلوي برخي حواشــي گرفته شود، بلكه قدمي در جهت فرهنگســازي برداشته شود. آيا تا به حال ديدهايد كه مثال فردوسیپور، خيابانــی يا مزدك ميرزايی در گزارش خود از تيمهــای تهرانی جانبداری كنند؟ گزارش بايد هميشه بیطرف باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.