ميهمان نوازی پارس جم

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

گرما و هوای شــرجی ، نبود امكانات مناســب براي اسكان و شرايط خاص جم. اين تصوري بود كه پيكانيها پيش از ســفر به اين شــهر داشتند. حتي اميرحسين صادقي، پيش از اينكه به همراه تيم پيكان براي بازي با پارس جنوبي به جم ســفر كند، گفته بود: «در جم هوا شــرجي است و امكانات رفاهي خوبي ندارد ولي اگر چادر هم بزنيم، پارس جنوبي را ميبريم.» تصاوير منتشر شده از محل اسكان پيكانيها در جم اما نشان از اين دارد كه نه خبري از چادر اســت و نه امكانات بد. مســووالن باشگاه پارس جنوبي و مســووالن فوتبال شهر جم با تالشهاي شبانه روزي امكانات الزم را براي ميزباني در شــهر خودشان فراهم كردند و اين تصوير شــرايط محل اقامت تيم فوتبال پيــكان در جم را به خوبي نشــان ميدهد؛ شرايط نســبتا مطلوبي كه آنقدرها كه تصور ميشد بد نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.