شروع المپيك و تب مدال

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ســال گذشــته در چنين روزي، تب مســابقات المپيــك و خبرها و حاشــيههاي مربوط به ورزشكاران ايراني در ريودوژانيروي برزيل، نوار زردرنــگ كنار جلد روزنامه را به خود اختصــاص داده بود و وضعيت نامناســب دهكده ورزشكاران در ريو، سوژه رســانهها شده بود. البته تنبيه رامين رضاييان از سوي مديرعامل باشگاه پرسپوليس و مديريت حسني خو در باشگاه استقالل از ديگر خبرهاي داغ 4۱ مرداد 95 بود كه جلد روزنامه ايران ورزشي را به خود اختصاص داده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.