ممنوعيت كارشناسي ناظران تازه نيست

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ممنوعيت حضور ناظران فعال داوري در رســانهها به عنوان كارشــناس، خبري است كه ديروز با آب و تاب فراوان روي خروجي يكي از خبرگزاريها قرار گرفت و شــايد مورد توجه خيليها هم قرار گرفته باشد. اين خبر در حالي مورد توجه رسانهها قرار گرفته كه از سالها پيش در كميته داوران فدراســيون فوتبال رعايت ميشده و هيچ وقت ناظران فعال داوري، اجازه نداشتند داوري رقابتها را كارشناسي كنند. اين البته عين متن قانون است كه افراد ذي صالح در فدراسيون فوتبال و كميته داوران اجازه كارشناسي ندارند و برهمين اساس هم كميته داوران هر اظهارنظر كارشناسي درباره داوريها را براي ناظران فعال ممنوع كرده بود. اين رسم هيچ تغييري نكرده و همچنان براساس همان قانون ناظران اجازه كارشناسي ندارند. كارشناســان داوري هم از ميان افرادي انتخاب ميشــوند كه از ســوي فدراسيون فوتبال بهعنوان ناظر داوري در مسابقات فوتبال حاضر نميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.