پرسپولیس مدعي اصلي لیگ

Iran Varzeshi - - صفحه اول - هومن افاضلی ‪Houman Afazeli‬

تيمهاي ليگ برتري امســال نسبت به سالهاي گذشــته آمادگي بهتر و بيشتري دارند. اين مســاله نشــان ميدهــد كه تيمها پيــش فصل بهتري داشــته و تمرينات آمادهســازي را زودتر و حرفهايتر آغاز كردهاند و اينها امتيازهاي بزرگي است كه ليگ برتر امسال دارد.

تيمها امســال ســازماندهي بهتري دارند و نتيجهاش اين است كه تيمها زودتر از فشــار بدنسازي خارج شــده و اين موجب شده تا بازيهاي زيباتري در اين فصل انجام شود. در شروع ليگ دو گروه از تيمها در ابتداي فصل معموال شرايط بهتري دارند. يك گروه تيمهايي كه در پيش فصل فرصت بدنسازي نداشتند، مانند تيم نفت تهران و يك گروه ديگر تيمهايي هستند كه اسكلت تيم خودشان را حفظ كرده و بدنسازي كامل را در پيش فصل انجام داده و از آن مهمتر اسكلت اصلي تيمشان را حفظ كردهاند.

از جملــه تيمهايي كه تيم فصل قبل خــود را حفظ كرده و خوب نتيجه گرفتهاند ميتوان به پرســپوليس و پارس جنوبي اشــاره كرد. پارس جنوبي هم مثل پرسپوليس ساختار تيمياش را حفظ كرده و توانسته بازيهاي خوبي انجام بدهد. تيمهاي تازه وارد مثل پارس جنوبي در نيمفصل اول كه هنوز تيمها شكل نگرفتند و در شرايط بدنسازي هستند، زمان خوبي دارند تا امتياز جمع كنند.

به همين دليل اســت كه پارس جنوبي عملكرد خوبي داشــته و از اين فرصت به بهترين نحو استفاده كرده است اما اينكه توقع داشته باشيم پارس جنوبي امسال نتايج عجيبي بگيرد هم انتظار بااليي اســت. براي اين فصل تنها چيزي كه ميتواند قهرماني را از پرســپوليس بگيرد اختالفهاي دروني و مســائلي چون چالشهاي ميان بازيكنان و مربي، بازيكنان با مديريت و مســائلي از اين دســت اســت. چنين مسائلي ميتواند پرســپوليس را دچار چالش كند اما در شــرايط طبيعي پرسپوليس به دليل آنكه تمام كارهايش را براســاس برنامه پيش برده و با فكر و اصولي بازيكن گرفته اســت باز هم ميتواند قهرمان شود.

بازي اين هفته پرســپوليس برابر تراكتورسازي يك بازي سخت خارج از خانه بود ولي پرســپوليس توانســت از اين بازي دشوار هم ســه امتياز را بگيرد. من معتقدم كه پرســپوليس امسال حتي نسبت به سال قبل تيمتر و شــانس اصلي قهرماني است. به نظر من اســتقالل امسال همان اشتباه پارسالش را تكرار و تغييرات زيادي را در تيمش اعمال كرد. اين باعث شــده كه اين تيم مانند سال قبل در شروع فصل با مشكل مواجه شده و براي هماهنگي به زمان احتياج داشته باشد. ميتوانم بگويم استقالل امسال هم در همان مســير سال قبل حركت ميكند و شايد چند هفتهاي براي آمادگي كامل اين تيم زمان الزم باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.