دیدار سرمربي از كودكان بيسرپرست كرج قول‌و‌قرار‌خيريه‌ آقاي‌برانكو

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

برانكو ايوانكوويچ ســرمربي پرســپوليس يك چهــره مردمي و اجتماعي است. مربي كه در ســالهاي طوالني حضورش در فوتبال ايران با جامعه و شــهروندان ايراني رابطه نزديكي پيدا كرده و حضور پررنگي در بدنه اجتماع دارد. ســرمربی پرســپوليس صبح ديروز با حضور در موسســه كودكان بي سرپرست مهر مادر در كرج به ديدار كودكان بي سرپرســت و بدسرپرســت رفت. در اين ديدار عدهای از مقامات اســتانی و شهری و همچنين مديرعامل باشگاه اكسين كرج هم حاضر بــود. بعد از صحبتهای وی با برانكو قرار شــد به زودی ديداری تداركاتی بين پرسپوليس و اكسين برگزار شود و هزينههای آن بــرای كودكان بي سرپرســت خواهد بــود. همچنين اصغر نيك سيرت مترجم برانكو هم در اقدامی خداپسندانه دويست متر زمينی كه به او اختصاص داشت، به اين موسسه اهدا كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.