ايوانف مدرس كالسهاي پيشرفته داوري در ايران از تيمهای شهرستانی هر كاری برمیآید ليگ غيرقابل پيشبينی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - ‪Vesal Rohani‬

نشستن 6 تيم شهرستانی در ميان 10 تيم باالنشين جدول ردهبندی ليگ برتر فوتبال كشور پس از گذشت دو هفته از مسابقات واقعه خوشی است كه بايد آن را برای كل ورزش ايران اميد بخش ناميد.

البتــه جدول فعلی كــه در آن «پارس جنوبی جم تازهوارد» اول اســت و پديده، ذوبآهن، ســياهجامگان، استقالل خوزســتان و صنعت نفت در ردههای ‪8 6، ۴، 3،‬ و 9 نشســتهاند، تا پايان ليگ دهها بار دستخوش تغيير خواهد شد و بعيد است در پايان رقابتها جدولی داشته باشيم كه ســرخابیهای پايتخت يك بار ديگر در آن دو رتبه اول را كســب نكنند اما شروع اميدواركننده تيمهای واليات در ليگ امسال فاكتور سازندهای است كه بايد آن را به فال نيك گرفت و نشانهای از اين نكته دانســت كه تيمهای تهرانی از سلطه مطلقه گذشته خود پيوسته فاصله میگيرند و هر سال كارشان سختتر از فصل پيش میشود.

يافتــن علل پيشــتازی پــارس جنوبی جم بحث طوالنیتر و متفاوتی را میطلبد اما كارهای ارزشمند پديده نشانگر اين است كه رضا مهاجری پس از آشــنا شدن كامل با شــرايط اين باشگاه و جمــعآوری نيروهای مــورد اعتمادش و جذب برخــی پرتجربهها مثل محمد قاضی و محمدرضا خلعتبری میداند به چه موارد و روشهايی برای رســيدن به پيروزیهای مورد نظر محتاج است.

بحث امير قلعهنويی و ذوبآهن اظهر منالشــمس است و سياهجامگان هر چند باز به ضد فوتبال متهم شــده اما در رشــت بر ســپيدرودی پيروز شده كه مدتها در اين شــهر شكســت نخورده بود. استقالل خوزســتان به يمن همت عبدا... ويســی به قالبهای گذشتهاش نزديك شــده و صنعت نفت هر چند در هفته دوم به سايپا باخت اما بازی تا دقيقه 90+3 با تساوی 2 بر 2 پيش میرفت و طاليیهای آبادان طوری بازی میكردند كه به نظر میرسيد برد هفته اولشان مقابل استقالل تهران اصال تصادفی نبوده است.

اگر پرســپوليس را ناديده بگيريم، تهرانیها تا اين مقطع از ليگ امسال كار بزرگ و دور از انتظاری را انجام ندادهاند و هر چند نفت بحران زده با كســب ۴ امتياز خالف شــرايط به شدت لرزانش عمل كرده اما ضمانتی بر تكرار اين نتايج دور از انتظــار وجــود ندارد. البته هر 5 تيم پايين جدولی هم شهرســتانیاند تا در قبال تيمهای بالنســبه موفق كه نامشان آمد، نمونههای ناكامی نيز در ميان تيمهای واليات كم نباشــد بخصوص برای سپاهانی كه كم خرج نكرده اما از دو بازی فقط يك امتياز اندوخته و پريشب برابر پديده به كلی از هم پاشيد.

اين همه پويش از تيمهای شهرســتانی كه سبب شده هيچ نتيجهای قابل پيشبينی و هيچ بردی قطعی نباشــد، بر جذابيتهای ليگ هفدهم افزوده است و حتی پرسپوليس در شرايطی پنجشنبه شب در تبريز تراكتور را برد و اين تيم را به قعر جدول دوخت كه شــايد حداقل حق تيم يحيی گلمحمدی يك نتيجه مساوی بود. استمرار مسابقات ليگ امسال نشانهها و كدهای تازه ای را به دست خواهد داد اما شهرستانیهای ليگ حاال از عهده هر كاری برمیآيند و اين اسباب اميدوار شدن هر چه بيشتر به آينده است.

مدرس فيفا قرار اســت براي حضور در كالسهاي پيشــرفته داوري به ايران بيايد. با رايزني دپارتمان داوري قرار است ايوانف داور مطرح روسيهاي كه اكنون مدرس فيفاســت، براي حضور در كالسهاي پيشــرفته داوري به ايران بيايد. اين كالسها قرار اســت اوايل شــهريور در ايران برگزار شود و ايوانف بهعنوان مدرس فيفا در آن حضور داشــته باشــد. ايوانف ســال 83 شهرآورد 58 پايتخت را قضاوت كرد كه در آن بازي استقالل با هدايت امير قلعهنويي با نتيجه 3 بر 2 پرســپوليس را شكست داد. اين داور همچنين در جام جهاني 2006 در ديدار پرتغال - هلند 16 كارت زرد و ۴ كارت قرمز به بازيكنان داد تا ركورد جالبي از خود به جاي بگذارد.

وصال روحاني

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.