نوري: مردم ايران هوادار برمن شدهاند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

الكســاندر نوري فصل قبل بهعنوان سرمربي موقت هدايت وردربرمن بحران زده را در اختيار گرفت و با اين تيم نتايج بســيار خوبي كســب كرد تا جايي كه نزديك بود ســهميه اروپايي را براي اين تيم به دســت بياورد. همين باعث شد تا ســران وردربرمن قرارداد سرمربي ايراني خود را تمديد كنند تا در اين فصل نوري با وردربرمن كار خود را براي كسب نتايج خوب در بوندس ليگا ادامه بدهد.

الكســاندر نوري كه اخيــرا به ايران ســفري داشــته اســت در گفت و گو با يك سايت آلماني درباره حضور در ايران گفت: « پدر من ايراني اســت و من آنجا بســتگان زيــادي دارم. بعــد از مدتها توانستم بســتگان خودم را در اين سفر مالقات كنم. در اين ســفر بود كه از من دعوت شــد تا در بازي ايران و ازبكستان حضور داشته باشم و من قبول كردم. بعد از بازي نيز در برنامه ورزشــي نود حاضر شــدم. مردم ايران به خاطــر من هوادار وردربرمن شــدند و عالقه زيادي به تيم و حضور من در اينجــا دارند. خونگرمي مردم ايران و اســتقبالي كه از من شــد خيلي مــن را تحت تاثير قــرار داد. من ميخواهم از قدرت ورزش استفاده كنم و بين مردم پل بزنم و پيامهاي مثبتي به مردم ايران بفرستم.»

او درباره شرايط وردربرمن در اردوي تابستاني و پيش فصل خود گفت: «ما به خوبي در نيمفصــل دوم فوتبال آلمان و همچنين فوتبال خودمان نشان داديم كه ظرفيت بااليي داريم. به خوبي ميدانيم كه شــخصيت باشــگاه و توانايي ما چه اندازه اســت و چه انتظاراتي از بازيكنان وجود دارد. ما بايد اين فصل يك مدعي باشــيم. براي كسب مجوز بازي در اروپا. خيلي اميد دارم كه بــه اين هدف خود برسيم.»

وردربرمن بازيكنانــي چون كلوديو پيزارو و كلمنتس فريتز را از دست داده اســت كه جزو بازيكنان باتجربه و كاربلد ايــن تيم بودنــد. نوري دربــاره فعاليت تيمش در نقل و انتقاالت تابســتاني نيز گفت: « امســال واقعا نقــل و انتقاالت فوتبال خيلي عجيــب و غيرقابل كنترل شــده اســت. حتي بازيكناني كه اسم و رســم ندارند نيز درآمدهــاي زياد طلب ميكنند و اين خيلي از شرايط تيمها را در نقل و انتقاالت تغيير داده اســت. ما خيلي تالش كرديم تا سازماندهي بهتري پيدا كنيم و كارهاي دفاعي خيلي خوبي ارائــه كنيم و فكر ميكنــم از اين منظر پيشــرفتهاي خيلي خوبــي در تيم ما ايجاد شده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.