رها شده

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

برخالف اظهارنظرهاي قبلي، مسووالن فوتبال ايران بار ديگر گام در راهي گذاشتهاند كه به نظر ميرسد تيم اميد تا دو سال بعد به حال خود رها خواهد شد. بعد از حذف و راه نيافتن تيم اميد به رقابتهاي قهرماني زير 23 ســال آسيا، انتقادهــاي تند و تيزي از اين تيم صورت گرفت و در طرف ديگر همه درگيــر ماجراي محروميت بازيكنان اســتقالل شدند تا شرايط موجود، از رها شدن مجدد اين تيم تا شروع مسابقات رســمي آينده حكايت داشته باشــد. از ابتدا هم هدف از حضور بازيكنان تيم جوانان در رقابتهاي رده سني اميد، كســب تجربهعنوان شده بود و كسي به دنبال گرفتن نتيجــه نبود اما با حذف تيم اميد همه درباره نتايج صحبت ميكنند و كسي توجهي به كسب تجربه ندارد. در گير و دار دعواي استقالل با فدراسيون فوتبال، كميته فني فدراسيون جلســهاي را با حضور امير حســين پيرواني برگزار كرد كه تقريبا نتيجهاي نداشت و قرار است جلسه ديگري طي روزها يا شــايد هفتههاي آينده برگزار شود. حتي كادرفني فعلي نميدانند كه قرار است با آنها كار را ادامه بدهند يا نه. تيم اميد اگر به رقابتهاي قهرماني آسيا صعود ميكرد، بايد در دي مــاه در چين با رقباي خود ديــدار ميكرد اما با حذف اين تيم، هيچ برنامهاي براي دي ماه در نظر گرفته نشــده و بدون بازي تداركاتي تيمي صاحب تجربه نميشــود. كميته فني قبل از آغــاز رقابتهاي مقدماتي، زمان زيادي را براي انتخاب كادر فني تيم اميد از دست داد و به همين دليل بعد از انتصاب پيرواني بهعنوان سرمربي اين تيم، كادر فني تنها حدود 25 روز فرصت براي آمادهسازي داشت و اين تيم تنها يك بازي دوســتانه برگزار كرد. بدون شك اين برنامهريزي براي تيم ملي بزرگســاالن هم قابل قبول نيست، چه برسد به تيم اميد كه همزمان بــا ايجاد هماهنگي بين بازيكنان، بحث آموزش هم مطرح اســت. با حذف اميدها از آسيا، اين تيم تا دو ســال آينده هيچ مسابقات رسمي ديگري ندارد و بايد فكري به حال وقفه موجود كرد. نبايد اشتباههاي سال گذشــته در رها كردن اين تيم تكرار شود؛ اشتباهي كه در دورههاي گذشته بارها تكرار شده است.

با توجه به هدف فدراســيون فوتبــال و آرزوي جامعه فوتبال براي صعود به المپيك ،2020 بايد هر چه ســريعتر برنامههاي اين تيم مانند تيم ملي بزرگســاالن تدوين شود و به طور مرتب در وقفههاي ليگ برتر، بازيكنان رده ســني اميد گرد هم جمع شــوند و بازي و اردوهاي خود را برگزار كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.