كره انگيزه دارد ايران نه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اميدواري پارك جي سونگ

دو تيــم كره جنوبي و ايران در حالي بايد چندي ديگر در ســئول برابر هم به ميدان بروند، كه شــرايط براي ميزبان اصال خوب نيست. فوتبال كره جنوبي براي رسيدن به نهمين صعود پي در پي به جام جهاني با يك بحران روبهرو شــده اســت. اخراج اولي اشــتليكه از اين تيم و جانشيني شين تائه يونگ يكي از پيامدهاي اين بحران بوده اســت. پارك جي ســونگ بازيكن سابق تيم ملي كره جنوبي و باشگاه منچستر يونايتد كه مردم ايران به سبب گلهايــش در انتخابي جام جهاني 2010 به ايــران خاطره خوبي از او ندارند درباره اين بازي حســاس ميگويد: «شــانس صعود كره به جام جهاني 50 درصد است. بايد با اين حقيقت كنار آمد. دو بازي بسيار سخت در انتظار ما اســت كه بايد چهار امتياز از آن به دست بياوريم. ميتوانيم با برد برابر ايران و تســاوي برابر ازبكستان به اين مهم برســيم و بهعنوان تيم دوم راهي جام جهاني شويم. بازي با ايران بسيار ســخت است. ايران تيم قدرتمندي است كه شــرايط را ســخت ميكند ولي بازي در سئول برگزار ميشود و عالوه بر آن انگيزه بازيكنان كره هم بيشــتر اســت چون صعود ايران به جام جهاني قطعي شــده است. براي اين ديدار محكوم به برد هســتيم و بايد بتوانيم 3 امتياز بازي را به دســت بياوريم. ميتوانيم از اين بحران عبور كنيم. فوتبال كره هميشــه در تاريخ خود اين را به خوبي ثابت كرده است كه توانايي عبور از بحران را دارد و من اميدوارم امســال نيز چنين اتفاقي رخ دهد و بتوانيم به جام جهاني برسيم.» برنامه بازی های مقدماتي جام جهاني

پنجشنبه 96/6/9 كره جنوبي............................................................................ ايران، ساعت: 16:30 چين ...................................................................................... ازبكستان، ساعت: ۴1 سوريه ........................................................... قطر، ساعت: ۴1

سهشنبه 96/6/1۴ ايران ...................................................... سوريه، ساعت: 20:۴5 قطر ................................................................................................ چين، ساعت: ۴1 ازبكستان ................................................ كره جنوبي، ساعت: ۴1

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.