ناراحتيطيبيازويسي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد طيبي ستاره استقالل خوزستان در سه فصل اخير بود. او بهعنوان كاپيتان جام قهرماني ليگ پانزدهم را باالي ســر برد و البته به تيم ملي هم دعوت شــد و يك بــازي نيز در تركيب قــرار گرفت. او كــه ابتداي فصل قبل و پــس از قهرماني از تيمهاي مختلفي پيشنهاد بازي دريافت كرده بود در اســتقالل خوزســتان ماند تا همچنان در خط دفاع اين تيم بازي كند.

طيبي امــا براي ليگ هفدهم تصميم گرفت از اســتقالل خوزستان جدا شود و ماجراجويي جديدي را تجربه كند. او ابتدا به پارس جنوبي جــم رفت و با قراردادي ميلياردي پيراهن اين تيم را پوشيد. سپس و در چرخشــي عجيب به قطــر رفت و با باشگاه القطر به توافق رسيد.

توافقــي كه اعتراض مديــران پارس جنوبي را در پي داشــت. حاال اما آي تي ســي طيبي براي القطر صادر شــده و او مشــكلي براي همراهي اين تيم در ليگ قطر ندارد. هر چند كه طيبي از مسووالن اســتقالل خوزســتان و شــخص ويسي ناراحت است چون آي تي سي او را صادر نكردند تا طيبي مجبور شود از فدراسيون فوتبــال پيگير ماجــرا شــود. اتفاقي كه مشخص نيســت چرا براي طيبي، آن هم پس از سالها بازي براي استقالل خوزستان رخ داد. شايد ويسي و استقالل خوزستان تمام خاطرههاي خوب خــود از طيبي را فراموش كرده و غرق مشكالت امروز خود شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.