حمله رجب زاده به ركورد عنايتي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بــازي ذوبآهــن اصفهــان و گسترش فوالد تبريز يك اتفاق ويژه در خود جاي داد.

نكته جالب اين بازي گل ديدني مهدي رجب زاده روي يك شــوت از راه دور بود تا هم گل ســوم تيمش را به ثمر رســانده باشد و هم اينكه تير خالصي بر پيكر گســترش فوالد تبريز بزند.

رجــب زاده در حالي اين گل را به ثمر رساند كه حاال با 39 سال سن عنوان مســنترين گلزن هفته دوم ليگ را به خود اختصاص داده است.

رجب زاده اگــر به همين روند ادامــه بدهد و تا يــك فصل ديگر با همين آمادگي در زمين حاضر باشد حتــي ميتواند ركورد مســنترين گلزن تاريخ ليگ را بشكند و در اين راه از رضا عنايتي سبقت بگيرد.

رجب زاده نشــان داده كه فعال آمادگي بازي در ليگ برتر را دارد.

او بــا توجه به شــرايط موجود حداقــل تــا يكــي دو فصــل ديگر ميتوانــد بازي كند و حتي گل بزند. پــس او تهديدي اســت براي ركورد رضا عنايتي.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.