قهر كامراني فر ادامه دارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حســن كامرانيفر رييس دپارتمان داوري فدراســيون فوتبــال نزديك به يك هفته اســت كه در محل كار خود در فدراســيون فوتبال حاضر نميشود. اختــالف نظر بــا فريــدون اصفهانيان رييس كميتــه داوران اصليترين دليل براي تصميمي اســت كــه كامرانيفر گرفتــه. دخالت اصفهانيــان در چينش داوران و ديگــر مســائل باعث ناراحتي رييس دپارتمان داوري شــده اســت. سال گذشــته اصفهانيان به دليل اينكه عضو شــوراي شهر زنجان بود، خيلي به كارهاي كميته داوران نميرسيد و همه چيز تحت نظر دپارتمان انجام ميشــد اما امسال شــرايط تغيير كرده و رييس كميته داوران شــخصا كارهــا را انجام ميدهد. كامرانيفر هنوز اســتعفايي به صــورت مكتوب نداده و تنها به نشــانه قهر و ناراحتي در محل كار خود حاضر نميشود تا تكليف كار از سوي مسووالن فدراسيون بخصوص دبيركل فدراسيون مشخص شود. اين در حالي است كه دو هفته از آغاز ليگ برتر گذشته و برخي از تيمها به داوري اعتراضهايي داشتهاند. با سپري شدن هفتههاي بيشتر از ليگ حساسيتها بيشتر ميشود و ليگ يك هم در آســتانه آغاز اســت و الزم است فدراســيون فوتبــال بــراي جلوگيري از اتفاقــات بد و حاشــيههاي بيشــتر تصميمي منطقي بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.