عزت، فيكس نيمكت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سعيد و روزهاي دور از تركيب

ســريال نيمكت نشــيني سعيد عزت اللهي در ليگ روســيه كماكان دامه دارد و هافبك تيم ملي ايران در فصل جاري ليگ برتر روســيه موفق نشــده رنگ مستطيل ســبز را ببيند. در هفته چهارم ليگ روسيه سعيد باز هم نيمكت نشين بود و روستوف با يك گل آنژي تيم فصل گذشته سعيد را شكست داد. روستوف با اين پيروزي خارج از خانه 7 امتيازي شــد و بــه رده چهارم جدول ليگ برتر روسيه صعود كرد.

۴ بازي از آغاز ليگ روســيه گذشــته و ســعيد عزتاللهي بازيكن مليپوش روستوف هنوز يك دقيقه هم براي اين تيم بازي نكرده. عزتاللهــي بعــد از حضور قرضــي در آنژي ماخاچكاال و بازي كردن براي اين تيم اميدوار بود اين فصل در برنامههاي سرمربي روستوف جايي داشته باشد و بتواند در سال جام جهاني براي اين تيم بازي كند اما در ۴ بازي گذشته او حتي يك دقيقه هم براي روســتوف بازي نكرده و به نيمكت اين تيم دوخته شــده. اين هافبك بلند قامــت و جوان كه اميدوار بود با رسيدن به مرز آمادگي بتواند در تركيب فصل 2017-18 روستوف قرار بگيرد در سه هفته ابتدايي به طور كامل نيمكت نشــين بود و در هفته چهارم ليگ روســيه مقابل آنژي ماخاچ كاال، تيم سابق خود با وجود اينكه در فهرست قرار داشــت اجــازه بازي پيدا نكــرد. اگرچه كارلوس كیروش، ســرمربي تيــم ملي بازي عزتاللهي را ميپســندد و در همه بازيهاي مقدماتــي جــام جهاني از او اســتفاده كرده اما روند كنوني ميتواند حداقل به از دســت رفتن تركيب اصلي تيم ملي براي عزتاللهي تمام شــود. عزتاللهي در چهــار بازي اخير روســتوف يك دقيقه در زمين حضور نداشته كه تداوم اين مساله ميتواند در ادامه براي او مشكلساز شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.