انصاريفردوالمپياكوسمقابلرييكا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كريــم انصاريفرد مهاجــم تيم ملي ايــران كه در عضويت تيــم قهرمان فوتبال يونان يعني المپياكوس اســت، بعد از ديدار پانيونيوس و نماينده رژيم اشغالگر قدس به ديدار مسعود شجاعي رفت و با اين بازيكن به گفــت و گو پرداخت. به گزارش گاتزتاي يونان، انصاري فرد كه شــايعههايي درباره رفتن او از فوتبال يونان شــنيده ميشــود، تصميم گرفت حتي به كنار زمين نيز برود و مالقاتي با مسعود شجاعي و احسان حاجي صفي دو بازيكن ايراني تيم پانيونيوس يونان داشته باشــد كه تيمشان از ليگ اروپا كنار رفته است.

شــجاعي و انصاري فرد فصل قبل در تيم پانيونيــوس بودند و همــكاري خوبي در اين تيم داشــتند كه در نهايت انصاري فــرد ترجيح داد از اين تيم جدا شــود و به المپياكوس برود. همچنين المپياكوس پس از انجام قرعهكشــي پليآف ليگ قهرمانان اروپا حريف خود را شــناخت و برابر رييكا كرواسي قرار ميگيرد تا ياران كريم انصاري فرد شــانس حضور در مرحله گروهي ليگ قهرمانان اروپا را داشته باشند.

البته انصاري فرد فعال راه بسياري براي قرار گرفتن در فهرست 18 نفره المپياكوس پيش رو دارد. او مورد نظر و اعتماد بنسيك هاسي نيست و هنوز نميداند چه سرنوشتي در انتظارش خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.