خطري كه در 25 سالگي از بیخ گوش طارمي گذشت خوب شد به پانيونيوس نرفت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در شــبي كه طارمي بــه همراه مســلمان در افتتاحيــه يكــي از رســتورانهاي تهران حاضر شده بود هــم در رويارويي با عدهاي از هواداران پرســپوليس مجبور به پاسخگويي به سواالت آنها شــد. ابتدا طارمي درباره اينكه چه مســالهاي باعث شد تا راهي فوتبال اروپا نشود، گفت: «خب اين را همه ميدانند كه رضايتنامهام را ندادند تا بروم وگرنه مشكلي نبود و پيشنهاد داشتم.»

مهاجــم شــماره 9 پرســپوليس درباره اينكه اين رفتار از ســوي او در دو فصل اخير و پيش از شــروع فصل حواشــي زيادي را در پي داشــته هم گفت: «فصل گذشــته، گذشته است و حرفي نيســت. درباره اين فصل هم با مسووالن پرســپوليس هماهنگ كرده بودم و ميخواســتم فوتبالم را در اروپا دنبال كنم و اصال بحث مالي هم نبود و حضــور در فوتبال اروپــا برايم مهم بود و پيشــنهاد مالي از آســيا داشتم و شــايد آن را قبول ميكردم مشكلي براي پرداخت رضايتنامه نداشــتم اما ميخواستم به اروپا بروم.»

طارمي در واكنش به اين ســوال كــه اكنــون در پرســپوليس ناراضي اســت، گفت: «همه چيز تمام شده و من اكنون در پرسپوليس هستم و چه كســي ميتواند از حضور در اين تيم ناراضي باشــد؟ لطفا به دنبال حاشيه نباشــيد و اكنون كه بــه اروپا نرفتهام مســلما از حضور در پرسپوليس راضي هستم.»

خب طبيعي اســت كه طارمي از حضور در پرســپوليس راضي باشــد. طارمي قصد داشت به تيم پانيونيوس يونــان بپيوندد و با توجــه به چالش عجيبــي كه بــراي حاجــی صفي و شــجاعي به وجود آمده حتما از اينكه در پرســپوليس مانــده راضي اســت. ممكن بود طارمي در صورت پيوستن بــه اين تيم يوناني در بــازي با مكابي حاضر شود و در 25 سالگي حضور در تيم ملي را از دست داده و فوتبالش با مخاطرات جدي همراه شود. به همين خاطر مطمئنا او حاال خوشــحال است كه بــه پانيونيوس نرفتــه و به خاطر ماندن در پرســپوليس خدا را شــكر ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.