شكايت پرسپوليس از تراكتورسازي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

با اينكه كانون هواداران تراكتورسازي اعــالم كرد اتفاقــات رخ داده در فرودگاه تبريز ربطي به آنهــا ندارد و حتي يحيي گل محمدي اين اقدام را زير ســوال برد و از پرســپوليس و خوردبيــن دلجويــي كرد اما باشگاه پرســپوليس قصد دارد از تراكتورسازي شكايت كند.

خمارلو مدير روابط عمومي باشــگاه پرســپوليس كه خــودش در فــرودگاه حضور داشــت ميگويد: «حــدود 100 نفر كه تماشــاگران تراكتورســازي بودند به فــرودگاه آمده و به مرحــوم نوروزي، برانكو، خوردبين و همه فحاشي ميكردند و ما هيچ امنيتي نداشتيم به همين دليل مجبور شديم ساعتي در فرودگاه بمانيم تا در نهايت با همراهی پليس موفق شديم از فرودگاه خارج شويم البته بايد بگويم كه از قسمتي از فرودگاه خارج شديم كه ساير مردم هم خارج ميشدند اما نكته عجيب براي ما اين بود كه هيچ يك از مسووالن باشگاه تراكتورســازي براي جلوگيري از ايــن اتفاقات به فــرودگاه نيامده بودند و متأسفانه فقط به ما فحاشي شد.

ظاهرا باشــگاه پرســپوليس از اين ناراحت اســت كه چرا كســي از باشگاه تراكتورســازي بــه فــرودگاه نرفته و به همين خاطر قصد شــكايت دارد. خمارلو بــا تاكيــد بر انجــام شــكايت ميگويد: «در فــرودگاه كه بوديم بــا ناظر بازي و مســووالن مرتبط ديگر تماس گرفتيم تا به آنها بگوييم شــرايط چطور اســت. ما يك ســاعت در فرودگاه معطل شــديم و اين عده از هواداران خواســتار اين بودند كــه ما به تهران برگرديــم. آيا تا به حال چنين اتفاقات مشابهي از سوي هواداران پرســپوليس رخ داده اســت؟ مــا فيلم تمام اتفاقــات رخ داده را ضبط كرديم تا بعدا كســي زير آن نزنــد و ما را متهم به جوسازي يا مسائل ديگر نكنند چون سند اين اتفاقات را داريم.»

مديــر روابــط عمومــي باشــگاه پرســپوليس با اشــاره به مصاحبه رييس كانون هواداران تراكتورســازي كه گفته اتفاقات رخ داده در تبريز بازخورد اتفاقات مشابه در تهران است، ميگويد: «اين آقا كه اين صحبتهــا را كرده بگويد كه چه اتفاقــي در تهــران رخ داده؟ آيا هواداران پرســپوليس به فــرودگاه رفتــه و عليه تراكتوريهــا شــعار دادهانــد؟ قطعا اگر موضوعي بود خبرنگاران و رسانهها آن را مطرح ميكردند. بار قبلــي هم كه ما به تبريز آمديم خبرنگاران و عكاسان توسط ليدرها و هواداران اين باشگاه مورد ضرب و شــتم قرار گرفتند حتــي همين آقاي مســوول در آن اتفاقات حضور داشــت و برخوردها را ديد امــا آيا در تهران از اين اتفاقات رخ داده است؟ »

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.