واكنش كريم باقري به اتفاقات فرودگاه تبريز:

حساب مردم تبریز از این گروه اندک جداست

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در تمام هفتههــاي اخير كريم باقري بي ســر و صدا بوده و خيلي كم درباره مســائل فني و حاشيهاي پرسپوليس صحبت كرده است. حاال جالب است كه بعد از اتفاقات حاشــيهاي فرودگاه تبريز، شهر باقري، او در اين باره صحبت كرده و به نوعي واكنش نشان داده است: «قبل از هر چيز بايد بگويم حســاب مردم فهيم تبريز و آذربايجان و هواداران خوب و وفادار تراكتورســازي از افرادي كه دست به رفتار و گفتار ناشايست در فرودگاه و ورزشــگاه زدند جدا است. مردم تبريز و آذربايجان به ميهماننوازي معروف هستند و هواداران تراكتورسازي هم از اين قاعده مســتثني نيستند. اتفاقاتي از آن نوع كــه در فــرودگاه روي داد يا گهگاه در ورزشــگاههاي آنجا يا ديگر شــهرها از عدهاي معدود ديده ميشــود ريشههاي نامعلومي دارد. اين رفتارها و فحاشيها قبل از اينكــه به روح و روان تيم حريــف لطمه بزند، مردم خــوب تبريز و هواداران واقعي تراكتورســازي را متاثر ميكند چرا كه به وجهه آنها لطمه ميزند. تبريزيها و آذري زبانها مردم غيرتمندي هســتند و قطعا اين كار ضربهاي به همه آنهاســت كه چنين رفتارهايي به نام آنها نوشــته شود. حتي شايد برخي افراد به عمد دست به تحريك احساســات گروهي اندك ميزنند تا اعتبار و فرهنگ غني و قوي مردم اين بخش از كشــورمان را دچار خدشه كنند اما قطعا اين اتفاق نميافتد و من باز تاكيد ميكنم هواداران واقعي تراكتورسازي همانهايي هســتند كه در ســختترين روزها هم تيم خود را رها نكردنــد و بدون دســت زدن به اين مســائل همواره تيم خود را در ورزشــگاهها تشــويق و حمايت كردند. آنها مايه افتخار همه ما و كل فوتبال ايران هســتند و تراكتورسازي هم بهخاطر حضورشان در فوتبال ايران و آســيا اعتبار ويژهاي دارد. من اميدوارم با پيگيريهايي كــه صورت ميگيرد اجازه داده نشــود كــه عدهاي با قصــد و نيت نامعلوم در نقاط مختلف كشــور به مردم و هواداران خوب و با فرهنگ ايران لطمه وارد كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.