انتظاري: منشا و طارمي بی نظم بازی میكنند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

سهراب انتظاري درباره بازي پرسپوليس مقابل تراكتورسازي ميگويد: «تراكتورسازي باخــت اما چيــزي از ارزشهــاي اين تيم كم نشــد. به نظرم آنهــا خيلي خوب بودند. البتــه ظاهرا بازيكنان هنوز با تفكرات يحيي هماهنگ نيســتند. به نظرم بازي ســرعت بااليي داشــت و پرســپوليس هم خوب كار كرد. بايد به باشــگاه پرسپوليس هم تبريك بگويــم كــه از جواني مثل صــادق محرمي اســتفاده ميكند. به نظرم او بهترين بازيكن ميدان بود. قبال هم گفتــه بودم او ميتواند مهدويكيــاي دوم باشــد و اميدوارم همين روند را ادامه دهد.» انتظاري درباره اشــتباه خليــلزاده مدافع همشــهرياش ميگويد: «باالخره در فوتبال از اين اتفاقات بخصوص براي مدافعــان ميافتد. نبايد شــجاع را به خاطر اين اشــتباه مجازات كنيــم. البته او تحت فشــار نبود كه تــوپ را لو بدهد اما از بد حادثه و شانس بدش همان توپ گل شد و حاتمــي هم از ايــن موقعيت خيلي خوب اســتفاده كرد.» مهاجم ســابق پرسپوليس درباره زوج خط حمله پرسپوليس ميگويد: «منشا و طارمي خيلي بي نظم بازي كردند و انگار با هم پدركشتگي داشتند يا قهر بودند. به نظرم طارمــي با شــروعهايي كه ميزد نشــان داد بدن آمــادهاي دارد اما به غير از يك صحنه با منشا همكاري نداشت و خبري از كارهاي تركيبي بين اين دو بازيكن نبود. البتــه با توجه به بازي اول نميشــود خرده گرفــت و اميدوارم پاي مهدي هم به گل باز شود تا شرايط او بهتر باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.