ماهيني مصدوم شد، طارمي مقابل نفت كاپيتان ميشود؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حسين ماهيني كه فصل موفقي را با بازوبند پرسپوليس آغاز كرده ديروز و در اولين تمرين بعد از بازگشت از تبريز زودتر از ديگر بازيكنــان به تمرين آمد. ماهيني در پاســخ به اين سوال كه چرا اينقدر زود به ورزشــگاه شــهد كاظمي آمده گفــت: «زودتر از بقيــه به تمرين آمدم چون كمي مصدوم هستم.»كاپيتان پرسپوليس درباره مصدوميتش گفت: « درد دارم و بــه همين دليل زودتر آمدم تا فيزيو تراپي كنم تا دردم كمتر شــده و بتوانم در بازي پنجشنبه بازي كنم.»

نكتــه قابــل توجه اينكه بــا توجه بــه حرفهــاي ماهيني ممكن اســت پرســپوليس در بازي پنجشــنبه مقابل نفت تهــران كاپيتــان خــودش را در اختيار نداشــته باشــد. با ايــن وجود و درحالي كه سيدجالل حسيني كاپيتان اول پرســپوليس هم به احتمال فراوان در بازي پنجشــنبه حضور نــدارد، نبود ماهيني ميتواند بــا رونمايي از كاپيتان جديد پرســپوليس در اين فصل همراه باشــد و بازوبند بر بازوي مهدي طارمي بسته شود. از طرفي شايان مصلح شانس ايــن را پيدا ميكند تا در پســت مدافع چپ در تركيب اصلي قرار بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.