ربيعخواه، از تركيب اصلی تا نيمكت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حــدود 14 مــاه پيش وقتي محســن ربيعخواه به پرسپوليس آمد هيچكس تصور نميكــرد او در تركيب اصلــي بازي كند اما مصدوميت آرام طبع و رفتن محمد انصاري به دفاع ميانی باعث شد تا شماره 18 گمنام، مدافع چپ فيكس سرخها باشد. ربيعخواه با تمام انتقادهايي كه به ســبك بازياش بود اعتماد برانكو را جلب كرد. او در اواخر فصل گذشــته و ابتداي اين فصل در پست اصلي خودش يعني هافبك دفاعي به بازي گرفته شــد كه بد هم كار نكرد. هر چند قابل پيش بيني بود كه مقابل خط هافبك تراكتورسازي كم بياورد و بــه همين خاطر كاميابي نيا به كمكش رفت اما بهعنوان يك ذخيره مناسب ميتواند نيمكت پرســپوليس را پر و پيمان كند. البته با بازگشــت نوراللهي شرايط براي او ســخت خواهد شــد چرا كه گزينه سوم هافبك دفاعي ميشود و از آنجايي كه مصلح و شــجاع هم به خط دفاعي اضافه شــدهاند شانس زيادي براي بازي كردن در خط دفاع ندارد مگر در موارد خاص. با اين حســاب از اين هفته ربيعخواه تبديل به نيمكتنشــين صرف در بازيهاي پرســپوليس خواهد شد؛ اتفاقي كه با وجود كم نام و نشــان بودن او اصال به آن عادت نداريــم و او روي نيمكت كامال غريبه خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.