به ياد بزرگان يا ترس از حاشيه ها؟

پرسپولیس شماره ‪6 5،‬ ، 7 و 8 ندارد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بــا مشــخص شــدن شــماره پيراهنهاي بازيكنان پرســپوليس نكته عجيبي كه به نظر ميرســد اين اســت كه بيشــتر بازيكنان ايــن تيم صاحب شــمارههاي دو رقمي و عجيب و غريب هســتند و بين عدد يك تا يازده فعال 4 شماره خالي است.

اين اتفاق در حالي رخ داده كه تازه در فصــل جديد صــادق محرمي جوان كمــي بي پروايي كــرده و به جاي 17 پيراهن شــماره 2 را به تــن ميكند. با اين حال فعال شــمارههاي 5 تا 8 خالي اســت و حتي اگر نوراللهي بيايد و 8 را به تن كند سه شماره اصلي ديگر خالي ميماند.

تكليــف شــماره 7 كه بــا رفتن سروش مشــخص شد و به نظر ميرسد تا بازگشــت او كســي جســارت بر تن كردن شــماره علي پروين را نداشــته باشد. شــماره 5 و 6 هم ميتوانست به يك مدافع مياني و هافبك ثابت سرخها برسد كه ظاهرا بازيكنان پرسپوليس به ياد بزرگاني مثل محمد پنجعلي و كريم باقري اين شمارهها را انتخاب نميكنند يا جســارت انتخــاب شــان را ندارند. البته بايد ديد با حضور بشــار رسن در پرســپوليس او چه شمارهاي را انتخاب خواهد كرد. شماره محبوب بشار در تيم نيروي هوايي و تيم عراق 13 اســت كه در پرسپوليس متعلق به حسين ماهيني اســت و بايد ديد هافبك عراقي ســراغ كدام شماره خالي ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.