پرسپوليس با 12 امتياز به استقبال االهلي ميرود؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

16 روز به بازي رفت پرســپوليس – االهلي در مرحله يــك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آســيا باقي مانده اســت اما كادر فني پرســپوليس و بازيكنان اين تيم فعال روي بازيهــاي ليگ برتريشــان تمركز دارند. البته شرايط االهلي به گونهاي است كــه نميتوان اين تيم را آناليز كرد چرا كه كادر فنياش تغيير كــرده و 4-5 بازيكن جديــد آورده و تغييراتش كم نيســت. از طرفي اين تيم بعد از بازيهاي دوستانهاش هفتــه آينده اولين بازي رســمياش را در ليگ عربســتان انجام خواهد داد و تا قبل از آن مســابقه نميتوان نكات فني دقيقي از االهلي اســتخراج كرد كه به درد برانكو بخورد. به همين خاطر پرســپوليس قصد دارد در جبهــه خود با تمام قوا پيش برود و به لحــاظ رواني كامال آمــاده اين بازي شــود. اين اتفاق در صورتي رخ خواهد داد كه پرســپوليس با صددرصــد موفقيت در بازيهاي ليگ به ليگ قهرمانان برگردد كه خارج از تصور نيست. پرسپوليس دو بازي ابتدايي فصل را برده و در دو مسابقه بعدي با نفت تهران و سياهجامگان بازي ميكند كه در هيچ كدام از اين مسابقهها از پايتخت خارج نخواهد شد. تصور اينكه پرسپوليس با كســب 12 امتياز و صدرنشيني ليگ به مصاف نماينده عربستان برود چيز غريبي نيســت و به هميــن خاطــر كادر فني و بازيكنان تمام تمركزشان را روي اين مهم معطوف كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.